Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'organització, seqüenciació i temporalització de les activitats, els recursos utilitzats i les accions entre els participants del procés d'ensenyament aprenentatge s'han dissenyat i organitzat de la següent manera. Considerem que les activitats són la manera activa i ordenada de dur a terme el procés d'ensenyament aprenentatge en el qual conflueixen les accions del professorat i alumnat. En conseqüència el desenvolupament de l'assignatura es fonamenta en la concertació de dos tipus d'activitats:

Activitats d'ensenyament

Ensenyaments teòrics: Es realitzen en gran grup. Consisteixen en l'explicació dels fets, conceptes i principis del dibuix tècnic aplicat al tema en qüestió. Són classes imprescindibles per al desenvolupament posterior de les sessions pràctiques. En aquestes classes també es realitzaran casos pràctics d'aplicació dels conceptes teòrics vistos.

Ensenyaments pràctics: Es realitzen posteriorment a la classe teòrica en petit grup o individual. Són sessions molt dinàmiques. Consisteixen en el desenvolupament d'exercicis pràctics de casos reals. Es realitzen un número diferent d'exercicis per sessió segons dificultat i al final de cadascun s'explica la solució. Permeten a l'alumne una autoavaluació de la seva comprensió del tema i al professor una guia per reorientar el procés instructiu de cadascun. Són activitats necessàries per a l'eficaç aprenentatge.

Tutoria: Són sessions individuals. És molt recomanable que l'assistència a la tutoria es desencadeni a partir de la dificultat sorgida en la realització d'alguna activitat. L'experiència del professorat permet diagnosticar la dificultat detectada i acomodar el tipus d'intervenció necessària. És recomanable que l'alumnat anote les dificultats que sorgisquen i el problema concret en el que es donen, per a conseguir una eficaç ajuda.


       Activitats pràctiques


       Per complir amb la càrrega pràctica que correspon a l'assignatura s'estableixen quatre tipus d'activitats:


       Activitats de desenvolupament: Són aquelles que permeten aplicar els conceptes i procediments nous. S'executen amb posterioritat a la classe teòrica i es desenvolupen durant les classes pràctiques o en treball personal. L'alumnat disposa d'enunciats que es treballen en classes pràctiques i enunciats addicionals, aportats a classe o disponibles en els recursos bibliogràfics, per incidir en el treball personal d'aplicació de conceptes i interiorització de el coneixement.


       Activitats de consolidació: Permeten contrastar el que s'ha adquirit per l'alumne o alumna. Es realitzaran diferents activitats o pràctiques que han de realitzar a casa. En total aporta un 10% de la qualificació final de l'assignatura.


       Activitats d'ampliació: Permeten l'aplicació dels conceptes i coneixements adquirits a un cas real. Es concreten en el desenvolupament gràfic d'un producte quotidià. Contribueixen un 15% de la qualificació final de l'assignatura.


       Activitats d'avaluació: Constitueixen els coneguts com exàmens teòric-pràctics que permeten validar l'abast dels resultats esperats. Contribueixen amb el 75% de la qualificació final de l'assignatura Aquest 75% s'obté mitjançant avaluació contínua en diferents exàmens teòric-pràctics (avaluables) realitzats al llarg de el curs, equivalents a l'examen teòric-pràctic final. L'alumnat que mitjançant avaluació contínua superin l'assignatura, tenint en compte les activitats d'avaluació (75%), les de consolidació (10%) i les d'ampliació (15%), no necessitaran presentar-se a la convocatòria final.

Les hores d'activitats planificades en aquesta guia docent com no presencials inclouen la realització a casa de més activitats de desenvolupament que les realitzades a classe, les activitats de consolidació, les d'ampliació i la preparació d'exàmens.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.