Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

Consideracions generals

La superació de l'assignatura es pot aconseguir per mitjà d'una avaluació contínua al llarg del curs. L'alumnat que no s'acull a l'avaluació contínua o no la supera podrà assistir a l'examen final en primera o segona convocatòria. L'avaluació contínua es realitzarà per mitjà de l'avaluació de les pràctiques (activitats de consolidació, 10%), del treball acadèmic dirigit (activitats d'ampliació, 15%) i d'exàmens teòric-pràctics que es realitzen al llarg del curs i que seran equivalents a l'examen teòric-pràctic final (activitats d'avaluació, 75%). 

L'alumne que supera l'assignatura per mitjà de l'avaluació contínua pot presentar-se si ho desitja a l'examen de la primera o segona convocatòria, en tal cas la seva qualificació final serà la que obtingui en la convocatòria que es presenta.

Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final.

En totes les convocatòries l'examen serà de característiques similars. Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. Es considera aprovada l'assignatura amb una qualificació igual o superior de 5.

Criteris per a l'avaluació de les pràctiques

Les pràctiques es divideixen en dos tipus: d'una banda, es fan tallers previs a les dos primeres activitats d'avaluació en forma de taller en el qual hauran d'autocorregir i corregir a un company applicant una rúbrica; d'altra banda s'haurà de realitzar una pràctica consistent en la resolució a casa d'un o diversos exercicis segons s'indiqui a l'aula virtual i que es corregirà pel professorat. Aporten a l'avaluació final un 10% (3% els tallers + 7% la pràctica). Aquestes pràctiques són recuperables en segona convocatòria a través de l'examen teòric-pràctic final.

Criteris per a l'avaluació del treball acadèmic

S'avaluarà a partir de la resolució gràfica d'un prototip, projecte o cas d'un objecte ja existent al mercat. Al llarg del curs es realitzarà per al seu desenvolupament i execució una tutorización personalitzada amb l'alumnat. Aporta a l'avaluació final un 15%. D'ací en davant l'anomeranem projecte.

El treball académic (projecte) no és recuperable.

Criteris per a l'avaluació de l'examen teòric pràctic

D'acord amb l'avaluació contínua, al llarg del curs es realitzaran diferents exàmens teòric-pràctics, avisats amb antelació suvicient a l'aula virtual. La mitjana obtinguda amb els exàmens aporta a l'avaluació contínua el 75% de la qualificació final.

L'alumnat que no s'acull o no supera l'avaluació contínua realitzarà l'examen teòric-practico en la convocatòria que es present.

Qualificació final de l'assignatura

Per a l'alumnat que ha seguit l'avaluació contínua obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:

Nota final = 75% exàmens teòric-pràctics (avaluables) + 10% pràctiques + 15% treball acadèmic (projecte).

Primera convocatòria ordinària

L'alumnat que obtingui una qualificació menor de 5 en l'avaluació contínua es podrà presentar a la primera convocatòria ordinària, conservant-se les qualificacions obtingudes en l'avaluació de pràctiques i la del treball acadèmic (projecte).

La qualificació final s'obtindrà a partir de la següent fórmula:

Nota final = 75% examen teòric-pràctic final + 10% pràctiques + 15% treball acadèmic (projecte).

Segona convocatòria ordinària

L'alumnat que obtingui una qualificació menor de 5 en la primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria ordinària, conservant-se la qualificació obtinguda en el treball acadèmic (projecte). La part de pràctiques es recupera a través de l'examen teòric-pràctic final.

La qualificació final s'obtindrà a partir de la fórmula:

Nota final = 85% de l'examen teòric pràctic final + 15% treball acadèmic (projecte)

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació rabuda ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.