Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

a) Per a superar l’assignatura, l’estudiant o l'estudianta ha d’obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 en l’examen i un mínim de 5 punts sobre 10 en la nota global de l’assignatura, tant en primera com en segona convocatòria. No s’exigeix nota mínima de la part d’avaluació contínua (pràctiques de laboratori i projecte).

És condició necessària per a obtenir la nota del projecte, la presentació d’una memòria amb uns continguts mínims especificats en el guió per a la realització del mateix, tant en primera com en segona convocatòria.

b) Es considerarà que l’estudiant o l'estudianta s’ha presentat a una convocatòria, si entrega l’examen final escrit, tant en la primera com en la segona convocatòria del curs.

c) Les notes corresponents a l’avaluació contínua (pràctiques de laboratori i projecte) només es conservaran per a les convocatòries del curs present (primera, segona i, si és el cas, extraordinàries), però no es conservaran per a cursos posteriors.

En segona convocatòria es podrà millorar la nota del projecte dirigit, però no la de les pràctiques de laboratori.

En cas que no se supere la part de l'examen, la nota que apareixerà en actes serà la nota de l'examen, sense fer la mitja en la part d'avaluació continua.