Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG04 - Aprenentatge autònom.

CG06 - Resolució de problemes.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plans en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis i redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ME14 - Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

Resultats d'aprenentatge

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME14 - Ser capaç de predimensionar, dissenyar, calcular i comprovar estructures en l'àmbit de la matèria.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes en l'àmbit de la matèria.

CG04 - Ser capaç d'analitzar i dimensionar, de manera autònoma, estructures diferents a les analitzades en classe.

CG01 - Ser capaç d'explicar, resumir i descriure les experiències dutes a terme en el laboratori i les conclusions i resultats que se'n deriven.