Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

825 - Agricultura Biològica

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

827 - Comercialització i Estudis de Mercat

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

AG1040 - Fitopatologia

AG1840 - Fitopatologia

Adaptació