Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1817 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda mitjançant un examen escrit que suposarà el 80% de la nota final. El 20% restant s'obtindrà a través de la participació voluntària en l'elaboració i / o exposició dels treballs proposats no recuperables en 2ª convocatoria, entenent com a participació la realització amb aprofitament de les activitats que els corresponguin.

La no realització d'alguna de les activitats proposades suposarà la pèrdua de la part de nota corresponent a aquesta.

La qualificació corresponent als treballs s'utilitzarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic en què s'han realitzat aquests. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumne s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el desenvolupament d'aquest esmentat curs, no es tindran en compte les qualificacions obtingudes en el curs anterior.

Perquè un estudiant es consideri presentat a l'assignatura ha d'acudir a la convocatòria oficial d'examen. En cas de realitzar algun dels treballs i decidir després no presentar-se a l'examen, la qualificació final de l'assignatura serà "No presentat". 

Per poder afegir les notes dels treballs a l'obtinguda en l'examen de la convocatòria oficial, aquells han d'estar aprovats. Si per al'obtenció de la nota dels treballs s'han realitzat diverses activitats acadèmiques amb notes individualitzades, cadascuna d'elles haurà d'estar aprovada.

Per poder afegir a la nota de l'examen de la convocatòria oficial les notes obtingudes en els treballs, la qualificació de l'esmentat examen haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10.