MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

DOCÈNCIA CLASSES TEÒRIQUES

A. Farmacologia General

1. Introducció a la farmacologia. Record històric. Terminologia. Conceptes bàsics.

2. Farmacocinètica. Evolució temporal dels fàrmacs: LADME. Tipus de cinètica.

3. Absorció. Pas de fàrmacs a través de membranes biològiques. Factors que condicionen l'absorció. Vies d'administració dels medicaments.

4. Distribució.

5. Biotransformació.

6. Excreció.

7. Biodisponibilitat i pautes  posològiques.

8. Mecanisme d'acció dels fàrmacs. Interacció fàrmac-receptor.

9. Relació dosi-resposta.

10. Interaccions farmacològiques.

11. Reaccions adverses al medicament.


B. Farmacologia del Sistema Nerviós Vegetatiu

12. Introducció a la farmacologia dels mecanismes de Neurotransmissió (NT) i del Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV).

13. Farmacologia del Sistema Colinèrgic: Agonistes muscarínics, inhibidors de la colinesterasa, reactivadors de la colinesterasa. Antimuscarínics.

14. Farmacologia dels receptors  nicotínics: Blocadors neuromusculars, blocadors  ganglionars.

15. Farmacologia del Sistema Adrenèrgic: Agonistes adrenèrgics. Antagonistes dels receptors alfa. Antagonistes dels receptors beta.

16. Farmacologia de la terminació  adrenèrgica: Simpaticomimètics indirectes. Inhibidors presinàptics.

17. Farmacologia dels anestèsics locals.


C. Farmacologia dels Autacoides, del Dolor i de la Inflamació

18. Farmacologia de la serotonina: Receptors. Agonistes i antagonistes.

19. Farmacologia de la Histamina: Receptors. Agonistes i antagonistes.

20. Introducció a la teràpia del dolor.

21. Analgésics opiacis.

22. Icosanoides. Antiinflamatoris no esteroideos.

23. Glucocorticoides.


D. Farmacologia del Sistema Nerviós Central (SNC)

24. Introducció a la farmacologia dels mecanismes de NT en el SNC.

25. Farmacologia dels antidepressius.

26. Farmacologia dels trastorns neurodegeneratius.

27. Farmacologia dels antiepilèptics i anticomicials.

28. Farmacologia dels antipsicòtics.

29. Farmacologia dels ansiolítics i hipnòtics.

30. Farmacologia dels anestèsics generals.


I. Farmacologia del Sistema Cardiovascular i renal

31. Farmacologia dels cardiotònics.

32. Farmacologia de la hipertensió.

33. Farmacologia dels antiarítmics.

34. Farmacologia dels antianginosos.

35. Farmacologia dels vasodilatadors i de la insuficiència vascular.

36. Farmacologia dels diürètics.


F. Farmacologia de la sang i del metabolisme

37. Farmacologia del sistema hematopoètic: Antianèmics, Ferro, Vitamina B12, Àcid fòlic i folínic.

38. Farmacologia de la coagulació: Heparines, Anticoagulants orals, fibrinolítics i antifibrinolítics.

39. Farmacologia dels trastorns metabòlics i lipídics: Dislipèmia. Obesitat. Hiperuricèmia.

40. Farmacologia de les vitamines i metabolisme fosfo-càlcic.


G. Farmacologia de l'aparell digestiu i respiratori

41. Farmacologia de l'aparell respiratori: Fàrmacs antiasmàtics i broncodilatadors. Antitussígens. Mucolítics.

42. Farmacologia de l'aparell digestiu (I): Farmacologia de la secreció àcida. Farmacologia de la ulceració mucosa.

43. Farmacologia de l'aparell digestiu (II): Farmacologia de la motilitat (antidiarreics, laxants, procinètics, espasmolítics, farmacologia del vòmit). Farmacologia hepato-biliar.


H. Farmacologia del sistema endocrí

44. Farmacologia de les hormones de l'eix hipotàlem-hipofisiari.

45. Farmacologia del pàncrees endocrí: Insulina, glucagó. Antidiabètics orals.

46. Farmacologia del Tiroide: Hormones tiroïdals. Fàrmacs antitiroideos. Iode.

47. Farmacologia de les hormones gonadals: Farmacologia dels estrògens i progestàgens. Farmacologia dels andrògens.


I. Farmacologia antiinfecciosa 

48. Farmacologia dels antibacterians. Mecanismes generals d'acció. Principals grups i les seues característiques farmacològiques.

49. Farmacologia dels antifúngics.

50. Farmacologia dels antiparasitaris i antisèptics.

51. Farmacologia antivírica.

 

J. Farmacologia antineoplàsica i de la resposta immunitària

52. Farmacologia antineoplàsica. Principis de la terapèutica antineoplàsica. Bases per a la classificació dels antineoplàsics. Característiques farmacològiques.

53. Immunomoduladors i immunosupresors.