MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

1. L'examen escrit que correspon amb els coneixements teòrics té una valoració de 60% de la nota final. Consisteix en  preguntes de tipus test. Per a aprovar és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima. Per cada tres preguntes incorrectes es descomprarà una.

2. La resolució de tasques i práctiques, consisteix en la realizació d'exercicis i practiques, correspon amb l'examen pràctic que també es realitzarà de forma escrita, i consisteix en  preguntes de tipus test, té una valoració de 25% de la nota final. Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.

3. Observació/execució d'exercicis i problemes: Es valorarà sobre un 15% l'assistència i participació activa en els seminaris, realització de tasques especifiques.
Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.


Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).

Nota: Existeix la possibilitat de recuperació d'una convocatòria a la següent. Per exemple, si un alumne aprova l'examen teòric però suspèn en examen pràctic, el teòric se li guarda per a la següent convocatòria en la qual haurà d'aprovar l'examen suspès.