MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes teòriques

Classes magistrals impartides pel professor. S'afavoreix la participació dels alumnes en forma de fer preguntes o compartir coneixements relacionats amb la temàtica. 

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).

- Classes pràctiques

En grups reduïts (màxim 40 persones). S'empraren programes informàtics de simulació per a abordar conceptes més pràctics de la matèria. Estan pensades per a ser classes interactives, afavorint la participació directa dels alumnes (treball individual o en grups de 2 alumnes). L'assistència és obligatòria i solament es permet faltar en el 15% de les sessions de pràctiques que va a haver-hi.

- Seminaris de debat i posada en comú de coneixements

En grups reduïts (màxim 20 persones). S'abordaran temes específics que no estan en el temari. Aquest tipus de classe està més orientada cap a la resolució de problemes per a poder posar en comú els coneixements adquirits en les classes de teoria. Es requereix participació activa dels alumnes (el treball ho van a realitzar de forma individual o en petits grups). L'assistència és obligatòria i solament es permet faltar en el 15% de les sessions  que va a haver-hi.

- Tutories especialitzades presencials (individuals i col·lectives)

Són hores específicament assignades per a l'atenció a l'alumnat més propera. La quantitat d'hores de tutories i la seua distribució dependrà dels requeriments dels alumnes. No són d'assistència obligatòria.

- Treball personal autònom

Treball dels alumnes en absència del professor. Durant el curs es requereix especialment per a les classes de pràctiques i seminaris.

- Exàmens (exàmens finals individuals de la matèria teòrica i de la pràctica)