EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria:

L'avaluació consta de dues parts:

  1. Avaluació de teoria (40 %): es realitza mitjançant dos exàmens parcials. Els parcials podran recuperar-se en les dues convocatòries oficials. Cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cadascun dels dos parcials per a superar l'assignatura.
  2.  Avaluació de pràctiques (60 %): esta qualificació té 3 parts, la part optativa dels butlletins, 20 %; el projecte, 30 %, y la presentació, 10 %. En l'Aula Virtual es detallaran el projecte, els butlletins i una data límit de lliurament. Cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cadascun dels butlletins per a superar l'assignatura. A més, es requereix l'assistència regular al laboratori.

La nota final de l'assignatura serà: avaluació de teoria x 0,4 + avaluació de pràctiques x 0,6. 

Si no es compleix algun dels criteris de superació, en l'acta apareixerà el mínim entre la nota final i 4,5.


Segona convocatòria:
Es poden recuperar les dues parts de l'avaluació, el dia de la convocatòria oficial.

  1. Avaluació de teoria: es guarden les notes dels parcials aprovats i es pot recuperar la resta. Es mantenen els criteris de superació de la primera convocatòria.
  2. Avaluació de pràctiques:
  • Si es compleixen els criteris de superació d'aquesta part en la primera convocatòria, la nota final de l'assignatura es calcula igual.
  • En cas contrari, la recuperació es realitzarà mitjançant un examen amb exercicis semblants als realitzats en els laboratoris i és necessari obtenir un mínim de 5 sobre 10 en aquest examen per a superar l'assignatura. La nota final en aquest cas serà: avaluació de teoria x 0,4 + avaluació de pràctiques x 0,5.

Si no es compleix algun dels criteris de superació, en l'acta apareixerà el mínim entre la nota final i 4,5.

 

FIGURARÀ COM PRESENTAT O PRESENTADA: 

Tot l’alumnat que es presente a l'examen de la convocatòria oficial.