Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova.

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 50%

 • BLOC I: Pràctiques 30%

 • BLOC II: Projectes inicials 20%

PROVA FINAL: 50%

 • BLOC III: Projecte final 30%

 • BLOC IV: Examen teoricopràctic 20%

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria

 • Per a ser avaluat, l'alumnat haurà de realitzar totes les accions d'avaluació que s'estableixin a l'inici del semestre, i traure una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en cadascun dels blocs de l’assignatura. Per a superar l’assignatura, cal obtenir 5 punts sobre 10 en calcular la nota mitjana de tots els blocs.

 • En cas de que la nota mitjana de tots els blocs sigui igual o superior a 5, però no s’hagi superat algun dels blocs de l’assignatura, es posarà una qualificació de 4 punts sobre 10 en l’acta de la convocatòria.

 • El treball no presentat en la data corresponent i lliurat amb retard serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, variable en funció del retard del lliurament. Cada treball no lliurat es comptabilitzarà amb un zero.

 • En cas que l’alumnat no supere algun dels blocs, haurà de presentar els treballs corresponents, fets o millorats segons el cas, a la segona convocatòria.

 • La qualificació de tots els treballs i blocs superats es mantindrà per a la segona convocatòria.

 • Els blocs II, III i IV seran recuperables íntegrament en la segona convocatòria.

 • El bloc I inclourà pràctiques que no seran recuperables, i pràctiques que seran recuperables i suposaran, almenys, un 10% de la nota de l’assignatura, de manera que es podrà optar a un mínim del 80% de la nota global de l'assignatura en segona convocatòria.

 • Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria si es presenta a l'examen final o si ha lliurat, almenys, el 60% de la resta de tasques avaluables.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria

 • Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, l’alumnat realitzarà únicament les accions d'avaluació suspeses o no presentades. En el cas d'accions que suposen una entrega, aquesta es lliurarà a l'inici de la prova final d'avaluació de segona convocatòria.

 • La nota obtinguda en primera convocatòria en les pràctiques no recuperables del bloc I es guardarà per a la segona convocatòria.

 • Per a superar l’assignatura, s'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 a cadascun dels blocs de l’assignatura i obtenir 5 punts sobre 10 en calcular la nota mitjana de tots els blocs.

 • En cas de que la nota mitjana de tots els blocs sigui igual o superior a 5, però no s’hagi superat algun dels blocs de l’assignatura, es posarà una qualificació de 4 punts sobre 10 en l’acta de la convocatòria.

 • Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria si realitza l’examen final de la segona convocatòria, o si ha lliurat, almenys, el 60% de la resta de tasques avaluables i en presenta, almenys, una d'aquestes en segona convocatòria.

Revisió d'exàmens davant el professorat

L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que disposen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, «l’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació».

I, conforme a l’article 11 de la mateixa normativa, “l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica “zero” en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que se'n deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicat en l’incident.