Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1. LA FORMACIÓ HISTÒRICA DEL DRET DEL TREBALL A ESPANYA.

 
· El treball, objecte del dret del treball. Concepte.
 
· El Dret del Treball i les seves branques.
 
· Antecedents de l'aparició del Dret del Treball a Espanya
 
· El naixement del dret del treball a Espanya i el seu desenvolupament.
 
· El Dret del Treball a partir de la Constitució de 1978.

 
TEMA 2. LES FONTS DEL DRET DEL TREBALL
 
· Les fonts del Dret del Treball: concepte i enumeració.
 
· La internacionalització del dret del treball.
 
·. L'Organització Internacional del Treball
 
· La Unió Europea.
 
· Altres organismes i instruments internacionals en matèria laboral. Tractats bilaterals i multilaterals.
 
· La Constitució Espanyola.

 
TEMA 3. ELS CONVENIS COL · LECTIUS
 
· Qüestions Generals.
 
· Els principis constitucionals en matèria de negociació col · lectiva.
 
· Concepte i naturalesa dual del conveni. Els convenis estatutaris i extraestatutaris.
 
· Eficàcia del conveni col · lectiu: eficàcia jurídica i eficàcia personal. Les clàusules de desvinculació salarial i altres qüestions que modifiquen les regles sobre l'eficàcia del conveni.
 
· Les parts del conveni col · lectiu
 
· Les unitats de negociació.
 
· El contingut dels convenis col · lectius. Contingut obligacional i contingut normatiu. Contingut mínim o clàusules delimitadores.
 
· El procediment negociador.
 
· Adhesió i Extensió de convenis
 
· Impugnació del conveni col · lectiu.
 
· Aplicació i interpretació de convenis.
 
· Els convenis extraestatutaris. Els acords d'empresa.
 
 
   
TEMA 4. ALTRES FONTS DEL DRET DEL TREBALL
 
· El costum laboral. Concepte i requisits per a la seva aplicabilitat.
 
· Els principis generals del Dret.
 
· La jurisprudència dels Tribunals.
 
o recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
 
o Les sentències del Tribunal Constitucional.
 

TEMA 5. L'APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL
 
· Complexitat de la normativa laboral.
 
· La determinació de la norma aplicable:
 
o Concurrència de normes: el principi de jerarquia normativa.
 
o El principi de norma més favorable.
 
o La successió de normes laborals en el temps.
 
· El paper de l'autonomia individual.
 
o La constitució de la relació laboral.
 
o La condició més beneficiosa d'origen contractual.
 
· La irrenunciabilitat i la indisponibilitat de drets.
 
· La interpretació de les disposicions laborals. El principi pro operari.
 
· Prescripció i caducitat dels drets laborals. Terminis.
 

TEMA 6. L'ADMINISTRACIÓ LABORAL
 
· La Inspecció de Treball. Funcions.
 
· L'actuació inspectora. Les actes de la Inspecció de Treball.
 
· El procediment sancionador. Principis. Infraccions i Sancions
 

TEMA 7. LA JURISDICCIÓ DE TREBALL
 
· El procediment i el procés laboral. Principis.
 
· Les parts.
 
o Capacitat.
 
o Representació i defensa.
 
· El procés ordinari.
 
o Evitació del procés.
 
o Demanda
 
o Admissió a tràmit.
 
o Conciliació judicial i judici.
 
o Finalització.
 
· Modalitats processals.
 
   
TEMA 8. EL CONTRACTE DE TREBALL
 
· L'aparició històrica del contracte de treball.
 
· Concepte i funcions.
 
· Els pressupostos substantius del contracte de treball:
 
o Voluntarietat.
 
oRetribución.
 
o dependència.
 
o alienitat.
 
· Contractes afins.
 
· Les relacions laborals excloses.
 
· Les relacions especials de treball.

 
TEMA 9. L'EMPRESARI I L'EMPRESA
 
· El concepte d'empresari.
 
· L'empresa, el centre de treball i la unitat productiva autònoma.
 
· La capacitat per contractar com a empresari / ocupador.
 
· Problemes d'identificació de l'ocupador i d'imputació de les responsabilitats empresarials.
 
o Els Grups d'Empreses.
 
o. Contractes i Subcontractes d'obres i serveis.
 
o Cessió temporal de mà d'obra.
 
o Les empreses de treball temporal.
 
o Agències Privades de Col · locació i els Serveis d'Ocupació.
 
· La transmissió i successió de l'empresa. Objecte de la transmissió. Supòsits. Efectes de la successió. Responsabilitats.

 
TEMA 10. L'INGRÉS A L'EMPRESA
 
· El treballador: concepte. El treballador autònom dependent.
 
· La capacitat per contractar com a treballador.
 
o Edat.
 
o Nacionalitat.
 
· La capacitat per treballar. Prohibicions. Limitacions.
 
· La formalització del contracte de treball. Requisits generals:
 
o El consentiment. Vicis del consentiment.
 
o Objecte i causa del contracte de treball.
 
o La llibertat de forma i la prova del contracte.
 
o La presumpció d'existència del contracte.
 
o La documentació del contracte.
 
o Condició i terme.
 
o Nul · litat i anul · labilitat del contracte de treball. La nul · litat parcial.
 
· El període de prova

 
TEMA 11. LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL I ALTRES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ
 
· Contractes per temps indefinit i contractes de durada determinada.
 
· Supòsits legals de contractació temporal.
 
o La contractació temporal estructural.
 
§ El contracte per obra o servei determinat.
 
§ El contracte eventual per circumstàncies de la producció.
 
§ El contracte d'interinitat.
 
§ Disposicions comunes a les anteriors figures.
 
o La contractació temporal per al foment de l'ocupació.
 
· El contracte de treball per al foment de la contractació indefinida.
 
· Els contractes de treball a temps parcial.
 
· Els contractes formatius.

 
TEMA 12. LA DETERMINACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL
 
· La fixació de les condicions de treball.
 
· La classificació professional.
 
· La mobilitat funcional. Supòsits i règim jurídic. Límits.
 
· Els ascensos: concepte i règim jurídic.
 

TEMA 13. DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR I DE L'EMPRESARI
 
I. DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR
 
· La diligència deguda.
 
· La prohibició de concurrència. Pacte de plena dedicació. Pacte de permanència.
 
· Pacte de no concurrència postcontractual.
 
· El deure de bona fe contractual.
 
· El deure d'obediència. El ius resistentiae.
 
II. DRETS I DEURES DE L'EMPRESARI.
 
· El poder de direcció. Manifestacions. Límits.
 
· El poder disciplinari: Faltes. Sancions. La prescripció de les faltes.
 
· La protecció de la capacitat professional del treballador.
 
o Deure d'ocupació efectiva.
 
o Deure d'ocupació adequada.
 
· La protecció de la persona del treballador.
 
o Deure de respecte a la dignitat del treballador.
 
o Deure de respecte a la intimitat ia la pròpia imatge del treballador.
 
o Deure de prevenció de riscos laborals.

 
TEMA 14. EL LLOC DE TREBALL. LA MOBILITAT GEOGRÀFICA.
 
· El lloc de treball. Significat i efectes.
 
· La mobilitat geogràfica a iniciativa de l'empresari. Règim jurídic, procediments i efectes.
 
o Per raons organitzatives.
 
· Trasllats.
 
· Desplaçaments.
 
· Altres supòsits.
 
o Per raons disciplinàries.
 
· La mobilitat geogràfica a iniciativa del treballador. Les permutes. La reagrupació familiar. La violència de gènere.
 
· La mobilitat geogràfica per raons objectives.
 
· Els trasllats del centre de treball. Tipologia i efectes.
 
· El desplaçament temporal de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

 
TEMA 15. EL TEMPS DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL
 
· La jornada de treball.
 
o Normativa aplicable.
 
o Concepte i principis bàsics.
 
· Jornades especials.
 
o Jornades ampliades i jornades limitades.
 
o Reduccions de jornada.
 
· Les hores extraordinàries. Règim jurídic.
 
· L'horari de treball. Horari rígid i horari flexible. El calendari laboral.
 
· Jornades partides i jornades continuades.
 
· El treball nocturn. El treball a torns. Ritmes de treball.
 
· El descans setmanal i els dies festius.
 
o Concepte, còmput i obligatorietat.
 
o Retribució.
 
o Les festes laborals
 
· Les vacances anuals. Règim jurídic.
 

TEMA 16. EL SALARI
 
· Anàlisi jurídica del salari.
 
o Concepte.
 
o Igualtat de remuneració per raó de sexe.
 
o Fonts reguladores.
 
· Percepcions extrasalarials.
 
· Modalitats del salari.
 
· Sistemes salarials.
 
· L'estructura salarial:
 
o Salari base.
 
o Complements salarials.
 
o Pagues extraordinàries.
 
· La fixació del salari:
 
o El salari mínim interprofessional.
 
o Els salaris mínims professionals.
 
· El pagament del salari.
 
o Lloc.
 
o Temps.
 
· 7.3 Forma. El rebut de salaris.
 
· Les garanties del salari.

 
TEMA 17. LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL
 
· La novació del contracte de treball.
 
· Modificació de les condicions.
 
o Significat i abast.
 
o Causes.
 
· Modificacions individuals.
 
o Concepte.
 
o Procediment. Efectes.
 
· Modificacions col · lectives.
 
o Concepte.
 
o Procediment.
 
o Efectes.

 
TEMA 18. VICISSITUDS DEL CONTRACTE DE TREBALL
 
· Les interrupcions no periòdiques de la prestació. Règim jurídic dels permisos.
 
· La suspensió del contracte.
 
o Qüestions generals.
 
· 2.1. Causes i efectes.
 
· Especial tractament dels supòsits d'excedència.
 
o L'excedència forçosa i l'excedència voluntària.
 
o L'excedència per a la cura de fills.
 
o L'excedència per a la cura de familiars.

 
TEMA 19. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (I)
 
· L'extinció del contracte de treball i la seva regulació. Modalitats d'extinció.
 
· L'acomiadament disciplinari:
 
o Concepte i naturalesa. La necessària causalitat de l'acomiadament.
 
o Les justes causes d'extinció: tipologia i entitat de les mateixes.
 
o Procediment. La forma de l'acomiadament.
 
o Revisió judicial de l'acte d'acomiadament: procedència, improcedència i nul · litat de l'acomiadament. Diferents efectes.

 
TEMA 20. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (II)
 
· L'extinció per voluntat del treballador.
 
o Sense causa justificada.
 
o Amb causa justificada. L'anomenat acomiadament indirecte.
 
· Causes.
 
· Procediment i efectes.
 
· Extinció del contracte de treball per mort, incapacitat permanent total o absoluta, gran invalidesa o jubilació del treballador.

 
TEMA 21. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (III)
 
· L'acomiadament per causes objectives.
 
o Concepte i naturalesa.
 
o Causes justificants.
 
o Procediment.
 
o Efectes: revisió judicial.
 
· L'acomiadament col · lectiu.
 
o Causes habilitants.
 
o Procediment. Fases.
 
o Efectes de la resolució.
 
· L'extinció del contracte per força major.
 
o Qüestions generals.
 
o Procediment. Efectes.
 
· Altres causes.
 
o La desaparició o dissolució de l'empresa.
 
o Mort, invalidesa o jubilació de l'empresari.
 
o La voluntat conjunta d'empresari i treballador.
 
· El mutu dissentiment.
 
· La condició resolutòria.
 
· El terme final.

 
TEMA 22. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
 
• El sistema de la Seguretat Social:
 
o Concepte, característiques i principis informadors.
 
o Fonts reguladores.
 
o Estructura del sistema espanyol de Seguretat Social: nivells i règims.
 
o La gestió del sistema de Seguretat Social.
 
o Actes d'enquadrament: inscripcions d'empreses, afiliació, altes i baixes.
 
o Cotització i finançament del Sistema.
 
o Els accidents de treball i les malalties professionals.
 
· Prestacions de la Seguretat Social.
 
o Principis generals: nivell contributiu i nivell no contributiu.
 
o Prestacions sanitàries.
 
o Incapacitat Temporal.
 
o Risc durant l'embaràs.
 
o Maternitat, paternitat, adopció i acolliment.
 
o Prestacions familiars.
 
o Incapacitat permanent.
 
o Prestacions per desocupació.

 
TEMA 23. ALTRES BRANQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL
 
1. Altres branques de protecció social: fonament constitucional. Les comunitats autònomes
 
2. L'assistència sanitària.
 
3. Assistència social i serveis socials.
 
4. La protecció de la dependència.