Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

En les dates fixades per a això es desenvolupen dues proves teoricopràctiques que es componen de preguntes a desenvolupar i d'un supòsit pràctic similar als resolts durant el desenvolupament de les classes.

La primera prova (parcial i voluntària) es realitzarà a mitjan curs i inclou l'avaluació dels temes estudiats fins aquell moment. Els alumnes que superin la prova esmentada amb una qualificació de 5 eliminen els temes dels quals s'hagin examinat a l'examen anual. La nota del parcial es desa per a les dues convocatòries del curs.

La segona prova (anual) es farà al final del curs coincidint amb les convocatòries oficials i inclou lavaluació de tots els temes del programa. Els alumnes que hagin aprovat l'examen parcial només s'han d'examinar dels temes no inclosos a l'anterior prova d'avaluació. Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota final. Amb la resolució de la part teòrica es podran computar fins a 5 punts i amb la part pràctica fins a 2.5 punts. Per superar l'assignatura s'exigeix ​​que totes dues parts estiguin aprovades.

Els exàmens seguiran la mateixa metodologia: tindrà una primera part de preguntes tipus test teoricopràctic i una segona part amb un cas pràctic. El tipus test tindrà quatre respostes possibles i només una resposta vàlida. Cada cert temps -a la classe- es recolliran els casos realitzats i/o es posarà algun test que sí que serà qualificable; això computarà com a activitats obligatòries -portafolis- (15% de la nota).

El 25% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de dues proves que cal fer al llarg del curs. La primera computarà fins a 1 punt i la segona fins a 1.5 punts. Aquestes activitats davaluació continua no seran recuperables, i les seves notes es guardaran durant totes les convocatòries del curs. El seu còmput només és procedent en cas que s'hagin aprovat les parts pràctica i teòrica de l'examen escrit. Si no es fa, la nota màxima a obtenir mitjançant l'examen escrit serà de 7.5.

Només es considera presentat a lalumne que es presenti a la convocatòria oficial de lexamen escrit.