Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0935 - Planificació de Mitjans

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

  El sistema d’avaluació final consistirà en:

 -Prova escrita, que constarà de preguntes de desenvolupament de la teoria vista a classe i exercicis pràctics com els treballats a classe. Aquesta part ponderarà el 60% de la qualificació final (nota mínima exigida 5/10) i será recuperable en la data oficial prevista.

 

-Treball en grup: realització d’un pla de mitjans a partir del briefing vist a classe. Aquest exercici ponderarà un 20% de la qualificació final, (nota mínima exigida 5/10) i es podrá recuperar de manera individual entregant el pla de mitjans que propose la professora el dia de l’examen de la 2ª convocatoria.

 

-Presentació oral i treball en conjunt del pla de mitjans: 5% no recuperable.

 

-Resolució dels casos pràctics i exercicis d’excel que es realitzen durant el curs a l’aula: 10%, no recuperable.            

 

-Seminari obligatori de l'assignatura: assistència al seminari i desenvolupament del treball que se propose: 5%., no recuperable. 

                 

Un alumne es considerarà presentat a l'assignatura, quan haja fet l'examen escrit i presentat, al menys, el pla de mitjans.


Per a poder fer ús de les ponderacions, l’alumne ha de tindre aprovat tant l’examen com el pla de mitjans. Si alguna d’aquestes dues parts no està aprovada en qualsevol convocatòria, l’alumne haurà de recuperar-la en la següent convocatòria, constant com a suspens fins que les dues parts estiguen aprovades i es puga fer la suma de totes les ponderacions. 

Les notes només tindràn validesa per a l’any acadèmic en curs, o siga, no es guardarà cap nota d’un curs a un altre.

 

S’adjunta un quadre resum:

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Examen individual

sobre continguts bàsics.

60%

Recuperable

60%

Examen en el període de recuperació

L’avaluació inclou aspectes teòrics i pràctics.

Treball de grup:

Pla de mitjans

20%

Recuperable

 

 

20%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació. Treball individual.

Correcta aplicación de la teoría a un cas real. Es valora tant la forma com el contingut.

Presentació oral i treball en conjunt del pla de mitjans

5%

No recuperable

-

-

 -

Casos Pràctics i treball en Excel

10%

No recuperable

-

.

L’avaluació inclou el desenvolupament de casos relacionats amb els temes i el treball del exercicis d’excel.

Seminari de l’assignatura

5%

No Recuperable

-

-

-