Temari

Temari

 

En aquesta assignatura abordarem l'estudi dels últims descobriments en el camp de la neurociència del funcionament del cervell humà, per a després passar a la implementació de processos cognitius artificials. En concret, en la part teòrica de l'assignatura ens centrarem en el següents aspectes: 

  • la utilització de processos cognitius de construcció de models del món, com visió artificial cognitiva, integració sensorial, i construcció de mapes cognitius on s'incorporin també processos de raonament; 

 

  • la utilització de processos cognitius d'acció, com la definició autònoma d'objectius, intenció i voluntat, la predicció d'esdeveniments i la definició d'algorismes de navegació autònoma de robots; 

 

  • la utilització de processos cognitius d'interacció, com la definició de models d'intel·ligència emocional artificial, i l'aprenentatge cognitiu 

 

  • l'estudi dels resultats d'investigació que s'han obtingut en el camp de la consciència artificial.


Quant a la part pràctica de l'assignatura, ens centrarem en el desenvolupament d'un petit projecte que permeta: 

  • bé desenvolupar alguna aplicació delimitada d'algun dels avanços estudiats. 

 

  • bé la comparació dels resultats obtinguts per diferents tècniques i/o implementacions dels conceptes teòrics estudiats per a la resolució d'un problema concret.