Activitats

Ensenyaments teòrics

10,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5,5 11
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 4
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE62 - Conéixer els processos cognitius naturals que la neurociència ha descobert.

CE63 - Definir quins processos cognitius naturals poden ser implementats en processos cognitius artificials i com.

CE64 - Conéixer alguns processos cognitius artificials per a la construcció automàtica de models del món. Conéixer el límit de la ciència en este punt. Ser capaços de plantejar i resoldre noves formes de construir models del món.

CE65 - Conéixer alguns processos cognitius artificials d'acció: predicció, voluntat i navegació. Saber plantejar i resoldre nous algoritmes cognitius de navegació que incorporen noves habilitats cognitives per als robots.

CE66 - Conéixer alguns processos cognitius artificials d'interacció: intel·ligència emocional, aprenentatge cognitiu. Saber plantejar i resoldre nous processos cognitius d'acció. Conéixer el límit de la ciència en els processos cognitius artificials: el desenvolupament de la consciència artificial.

C6- Processament intel·ligent de la informació

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar i defensar un treball d'investigació menut en una de les àrees estudiades.

Descriure processos cognitius naturals implementats i reconèixer processos cognitius naturals que es puguen implementar.

Demostrar la comprensió dels processos cognitius naturals explicats en l'assignatura

Conèixer els últims avanços en temes d'investigació relacionats en els processos cognitius i la informàtica.

Analitzar i sintetitzar treballs realitzats sobre processos cognitius artificials, així com ser capaç de criticar-los i comparar-los.