Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Contracte d'aprenentatge

20%

Criteris de superació

Activitat

Resultats d'aprenentatge

 

Pes Relatiu de l’Activitat

Examen escrit

 

EC02.01, EC02.02, EC02.03

EA01.01, CG01.01

 

80 punts

 

Proves pràctiques 

 

EC02.01, EC02.02, EC02.03

EA01.01, CG06-01,CG01.01

 

20 punts

 

TOTAL AVALUACIÓ

 

100 punts

 

Els exàmens escrits (1a o 2a convocatòria) es realitzaran en l'horari oficial que indique la universitat i tindran una duració màxima de 5 hores. Podran incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Estos exàmens es valoraran en 80 punts.

Un alumne es considerarà presentat quan realitze l'examen escrit.

Durant el semestre lectiu de l'assignatura es realitzaran proves d'avaluació continua. De les mateixes es podrà obtindre 20 punts en total. Les dites proves constaran de preguntes teòriques o exercicis sobre temes ja estudiats i que es respondran en forma de test o verdader/fals. La nota obtinguda no serà recuperable i es tindrà en compte tant en la 1a com en la 2a convocatòria.

Per a superar l'assignatura, en 1a o 2a convocatòria, és necessari obtindre en les distintes activitats almenys 50 punts. D'estos 50 punts almenys 40 punts hauran de correspondre a l'examen escrit de la convocatòria corresponent.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.