Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1239 - Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació continua

40%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.
L'assistència al 85% de les classes pràctiques, i al seminari, és necessària per a obtenir la nota de l’avaluació contínua.
L’alumnat que, per motius justificats, (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o als seminaris, ha de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.
Totes les proves plantejades (debats i presentacions en classe) es recuperaran en segona convocatòria amb l’entrega dels treballs per escrit i una setmana abans de la data de l'examen de segona convocatòria. Quant a l'examen final, relatiu a la segona convocatòria, es realitzarà en la data establida per la Universitat.
Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat, almenys, el 60% de la resta de les proves avaluables.