Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (Treball de Final de Grau)

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Esta assignatura consta de 18 crèdits ECTS, que suposen un total de 450 hores de treball de l'estudiant durant les quals ha de realitzar una estada en una empresa i desenrotllar un projecte informàtic. Per a això, comptarà amb la supervisió d'un tutor acadèmic (un professor universitari) i un professional de l'empresa (a qui direm supervisor).

Per a l'assignació del projecte, en primer lloc es publicarà la llista d'ofertes. Els estudiants podran indicar les seues preferències. Partint de les preferències dels estudiants i de la llista d'ofertes, el/la coordinador/a farà les assignacions; és a dir, s'adjudicarà a cada alumne una oferta d'empresa i un tutor acadèmic. Per a confeccionar les assignacions es tindran en compte l'itinerari que cursa l'alumne (només es poden assignar les ofertes compatibles amb l'itinerari) i les preferències dels alumnes (principalment la data de començament i les empreses triades).

En cas de conflicte entre les preferències de 2 o més estudiants es tindran en compte els criteris següents: 

  • Idoneïtat de l'oferta i l'itinerari cursat per l'estudiant. 
  • Nota mitjana de l'expedient. 
  • Nombre de crèdits superats. 
  • Altres: proximitat geogràfica al domicili de l'estudiant, possibilitat de desplaçament, etc.

Els alumnes rebran un correu electrònic on s'indicarà l'assignació. Després de rebre-ho, és responsabilitat de l'estudiant establir el primer contacte amb el tutor, que farà les gestions per a fixar la data de la primera visita amb el supervisor de l'empresa. Durant la primera visita ha d'establir-se el pla de treball, la data de començament, l'horari i la data prevista de finalització de l'estada. Molt important: No es pot iniciar una estada sense que el tutor duga a terme la primera visita i s'acorde el pla de treball amb el supervisor de l'empresa.

L'estudiant dedicarà 300 hores presencials a desenrotllar el projecte en l'empresa, sota la direcció del supervisor. Durant les primeres setmanes, l'estudiant elaborarà una proposta tècnica, que ha de contindre com a mínim una descripció del projecte i de la empresa, els objectius del projecte, les tasques a realitzar i una planificació del projecte. El tutor avalua la proposta (apte / no apte). És imprescindible obtindre un apte per a continuar l'estada. Durant la resta de l'estada, elaborarà informes quinzenals per a informar el tutor acadèmic sobre el desenrotllament del projecte. A més, en tot moment se seguiran les directrius de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/normativa/normauji-val.pdf).

Al finalitzar l'estada, l'estudiant elaborarà la memòria del projecte davall la supervisió del tutor acadèmic. Finalment, elaborarà una presentació, i realitzarà una exposició oral del projecte davant d'un tribunal. La normativa dels treballs final de grau de la Universitat Jaume I es pot consultar a http://ujiapps.uji.es/estudis/eees/titols/normativa/docs/tfg.pdf.

Esta assignatura podrà desenrotllar-se en l'àmbit d'un programa d'intercanvi, depenent dels convenis disponibles, i sempre que el projecte siga de l'àmbit de l'itinerari de tecnologia específica triat per l'estudiant. L'execució es farà durant l'intercanvi, però és obligatori la redacció de la memòria del TFG segons la normativa del grau, baix la tutorització d'un professor del grau i la seua defensa posterior davant un tribunal qui és el responsable de valorar el treball i per tant de la qualificació final. 

Els estudiants podran proposar una empresa que siga del seu interés, i realitzar un projecte en eixa empresa, sempre que el dit projecte no haja sigut ofertat de manera pública per la mateixa empresa. 

Els estudiants podran sol.licitar l'exempció de l'estada en pràctiques en els termes que establix la normativa. Per a sol.licitar-la, l'estudiant entregarà els següents documents:

  • Fotocòpia del contracte de treball.
  • Informe detallant les tasques desenvolupades.
  • Impresió del certificat de notes de l'e-ujier.
  • Imprès de sol.licitut de l'exempció.
  • Proposta tècnica del TFG.

Tal com indica la normativa, la concesió de l'exempció no eximix l'estudiant de la realització del treball fi de grau (TFG). En cas de concedir l'exempció, s'assignarà un tutor que dirigirà a l'estudiant en l'elaboració del TFG.