Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global. Aquesta es podrà obtenir, depenent de la convocatòria, de la següent manera:


 

En primera convocatòria, l’avaluació contínua es realitzarà a partir dels resultats obtinguts en les pràctiques de laboratori (suposen el 10 % de la qualificació final), dels treballs o projectes de l’assignatura (amb un pes del 20 %), i també de la realització d’exercicis i altres treballs per part dels alumnes, tant presencials com no presencials, que suposaran el restant percentatge de l’avaluació continua fins al 40 %. A més, l’assignatura s’avaluarà per mitjà de l’examen final, el qual té un pes del 60 % de la nota de l’assignatura i en el qual caldrà obtenir un 4,5 de nota mínima per tal que puga fer mitjana amb l’avaluació contínua. La nota mitjana final de l’assignatura, obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua i l'examen final, haurà de ser superior a 5 punts per a considerar l’assignatura aprovada.


 

En segona convocatòria, l’avaluació contínua realitzada en la convocatòria anterior no serà recuperable, per la qual cosa es mantindrà la nota de la convocatòria anterior (només al llarg d’un mateix curs, ja que en cursos posteriors caldrà repetir l’avaluació contínua). A més, es tornarà a comptar amb un examen final, amb pes igualment del 60 % del total, en el qual caldrà obtenir de nou un 4,5 de nota mínima per tal que puga fer mitjana amb l’avaluació contínua. La nota mitjana final de l’assignatura serà, de nou, l’obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua prèvia i la del nou examen final, i aquesta haurà de ser també superior a 5 punts per considerar l’assignatura aprovada.

L’estudiantat es considerarà presentat en qualsevol d’aquestes dues convocatòries únicament si es presenta a l’examen final. 


 

Finalment, cal assenyalar que en la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis només es podrà superar l'assignatura si s'obté una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final, així com en l’avaluació global. Aquesta correspon en un 60% a l'examen final corresponent a aquesta convocatòria i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura.