Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1020 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (I)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

70%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

10%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

10%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

5%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.).

5%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà mitjançant la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

 

Primera convocatòria

·Avaluació contínua (30%).

-Laboratori (10%) (no recuperable).

-Seminari (5%) (no recuperable).

-Tutoria (5%) (no recuperable).

-Treball en grup (10%) (recuperable).

·Examen final (70%) (vegeu la nota 1) amb part teoricopràctica (vegeu la nota 2) i part d'exercicis-problemes (vegeu la nota 2) (recuperable).

 

Segona convocatòria

·Avaluació contínua (30%).

-Laboratori (10%): es considerarà la qualificació obtinguda en la primera convocatòria.

-Seminari (5%): es considerarà la qualificació obtinguda en la primera convocatòria.

-Tutoria (5%): es considerarà la qualificació obtinguda en la primera convocatòria.

-Treball en grup (10%): aquells estudiants o estudiantes que presenten el treball en la primera convocatòria i obtinguen una qualificació de suspens, podran tornar a presentar-lo en aquesta convocatòria.

·Examen final (70%) (vegeu la nota 1) amb part teoricopràctica (vegeu la nota 2) i part d'exercicis-problemes (vegeu la nota 2).

 

Nota 1: És imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4 punts sobre 10 en aquesta part.

Nota 2: És imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 3,5 punts sobre 10 en aquesta part.

 

Altres consideracions

L’estudiantat es considera "presentat" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat" en la convocatòria.

 

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”(article 5.7)

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicat en l’incident.