Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (veure nota 1)

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

Primera convocatòria

  • Avaluació contínua (30%)

o Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori ( 10%)

o Qualificació de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs (20%). (veure nota 2)

  • Examen final (70%)


Segona convocatòria

  • Nota Avaluació contínua (10%)

o La nota d'aquesta part es correspondrà amb l'obtinguda en la primera convocatòria en la realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%)

  • Examen final (90%)


Superació de l'assignatura en 1ª i 2ª convocatòria

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir al menys un 5 en la qualificació final, tenint en compte els requisits pel que fa als exàmens finals que es detallen a continuació.

Els exàmens finals de la 1ª i 2ª convocatòria consten de dues parts diferenciades, corresponents als dos blocs principals de el curs:

1ª part: Estàtica de màquines i estructures

2ª Part: Dinàmica de màquines i estructures

Per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en cada un aquestes parts de 4 sobre 10. en cas contrari la nota la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.

Per a la segona convocatòria, si un estudiant ha obtingut a l'almenys un 5 en una de les dues parts de l'examen final, podrà mantenir, si així ho decideix, la nota obtinguda d'aquesta part en l'examen final de la primera convocatòria.


Convocatòria extraordinària de final d'estudis

Per aquesta convocatòria l'examen final suposarà el 100% de la nota final


Consideració de presentat a una convocatòria

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si, i només si, es presenta a l'examen final.