Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Projectes

25%

Criteris de superació

L'assignatura pot ser aprovada per dues vies:

1. Avaluació contínua

Elaboració d'informes de les pràctiques de problemes i de laboratori (puntuació màxima: 4 punts)

Elaboració d'informes dels seminaris (puntuació màxima: 0,5 punts)

Elaboració d'informe de la pràctica externa (puntuació màxima: 0,5 punts)

A més dels informes pràctics, l'alumne haurà de superar un examen escrit sobre els continguts teòric-pràctics del temari. L'examen serà tipus test amb preguntes de tres alternatives de resposta. Dues fallades penalitzen amb el descompte d'un encert. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 5 punts. L'examen teòric estarà acompanyat per algunes preguntes relaciones amb les pràctiques externes (també serà tipus test).

Per a superar l'assignatura és necessari haver obtingut com a mínim:

2 punt en problemes i laboratori + 0,25 punt de seminaris + 0,25 de pràctica externa + 2,5 punts en l'examen escrit

En cas de suspendre l'examen teòric tipus test tenint la part d'informes de pràctiques aprovada (problemes +laboratori +seminaris +pràctica externa) es conservarà la nota dels informes de pràctiques per a la segona convocatòria del curs i l'alumne haurà de presentar-se a la primera part (tipus test) de l'examen escrit sobre els continguts teòric-pràctic de la segona convocatòria.

L'alumne/a constarà com presentat a l'assignatura si realitza l'examen escrit tipus test.

2. Avaluació tradicional

Per a l'alumnat que decidisca no seguir el procés d'avaluació contínua i per als alumnes que no hagen superat l'avaluació contínua, l'avaluació constarà de:

Un examen escrit sobre els continguts teòric-pràctics del temari. L'examen tindrà dues parts. Una part serà de tipus test amb preguntes de tres alternatives de resposta (puntuació màxima 6 punts). Una segona part d'anàlisi d'un cas (puntuació màxima 4 punts). Per a superar l'assignatura serà necessari haver obtingut en la primera part 3,5 punts i 2,5 en la segona com a mínim.

L'alumne constarà com presentat a l'assignatura si realitza l'examen escrit

Seguint amb Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."