Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà de superar les proves, que seran teòric-pràctiques.

L'avaluació de l'assignatura inclou un examen escrit sobre la matèria del primer semestre i un examen escrit sobre la matèria del segon semestre, la presentació de tasques pràctiques del primer semestre i la presentació de tasques pràctiques del segon semestre, l'elaboració de treball un acadèmic del primer semestre i l'elaboració d'un treball acadèmic del segon semestre. Els exàmens poden incloure qüestions teòriques i pràctiques. Les tasques pràctiques consisteixen en exercicis pràctics sobre la matèria impartida al llarg del curs. Els treballs acadèmics són treballs que es poden desenvolupar de manera individual o en grups, i que impliquen una iniciació a la investigació sobre algun dels temes tractats durant cada un dels semestres.


Es consideren presentats/-ades aquells/es alumnes que realitzen els exàmens corresponents a les dates oficials, i que lliurin les tasques pràctiques i els treballs acadèmics en les dates indicades pel professorat. 

La nota final del curs és el resultat de la mitjana dels semestres 1 i 2. Per obtenir la nota mitjana (final) del curs els estudiants han d'aconseguir un mínim d'un 50% en la mitjana de tots dos semestres. No es realitzarà mitjana en cas que el/l'alumne/a obtingui en algun dels semestres una qualificació inferior al 40%. En aquest cas es considerarà l'assignatura com no superada. Aquests criteris d'avaluació s'apliquen tant en primera com en segona convocatòria.
 
En segona convocatòria es podran recuperar tots dos semestres.
 
Els resultats aprovats en cada ítem d'avaluació es mantindran únicament durant el mateix any acadèmic.

En la part de la assignatura que s'imparteix i s'avalua en anglés, els estudiant han de demostrar competencies lingüistiques a nivell B1. Els estudiants han de ser capaços de llegir, entendre i discutir sobre conceptes teòrics bàsics treballats en capítols introductoris de la lingüística. També han d’analitzar textos des de diferents enfocaments lingüístics, explicar i descriure les idees principals que s’han tractat durant el curs emprant conjuncions, connectors bàsics i eines de coherència i cohesió. Els estudiants han d’assolir les habilitats necessàries per expressar el seu punt de vista sobre els aspectes tractats durant el semestre.

Per aprovar l’assignatura, els estudiants han d’entendre i donar definicions curtes dels aspectes lingüístics estudiats a classe utilitzant els connectors pertinents. A la fi del semestre, els alumnes han de ser capaços de presentar davant els seus companys un aspecte específic tractat a classe emprant un vocabulari adient, el connectors de causa, conseqüència, addició i contrast.