Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

RA03 - Seleccionar informació rellevant respecte a un tema disponible en diferents fonts (electròniques, en suport paper, bases de dades).

RA03 - Identificar diferents estructures i funcions de la llengua anglesa a través d'exemples concrets i textos senzills.

RA03 - Explicar els conceptes clau de cada unitat en llengua anglesa (nivell B1).

RA03 - Associar definicions i exemples d'anàlisis amb conceptes bàsics de la lingüística general.

RA03 - Analitzar exemples senzills des de diferents perspectives lingüístiques.