SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Calcular i estudiar extrems de funcions de diverses variables reals, utilitzar aquests càlculs en l’optimització de funcions i distingir la  presència d’extrems relatius i absoluts,  lliures i condicionats.

Conèixer els principis en què es fonamenten els  algorismes bàsics de diferenciació numèrica i ser capaç de desenvolupar-los i implementar-los.

Discernir aquells processos del càlcul diferencial que són correctes dels que no ho són.

Identificar, analitzar i classificar funcions  segons el seu comportament.

Obtenir aproximacions  polinomials  de funcions d’una i diverses variables reals i conèixer la seua utilitat en la pràctica.

Saber descriure els fonaments dels nombres reals i complexos, explicar el concepte de límit i la seua aplicació a l’estudi local de funcions.

Saber enunciar i demostrar els  teoremes fonamentals del  càlcul diferencial (diferenciabilitat, regla de la cadena, funcions inverses, funcions implícites...)  i utilitzar-los correctament en el càlcul de derivades i derivades parcials.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16