Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
Avaluació contínua (30%)
  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%) (veure nota 2)
  • Qualificació de tres proves a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%). (veure nota 2)
Examen (70%)
  • Examen final (70%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
Avaluació contínua (30%)
  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria No es recuperarà en segona convocatòria. (veure nota 2)
  • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria. No es recuperarà en segona convocatòria. (veure nota 2)
Examen (70%)
  • Examen final (70%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen final suposarà el 85% de la nota final de l'assignatura i el 15% restant correspon a l'última qualificació de l'alumne en memòries de laboratori.
 
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 4 sobre 10. No s'exigeix ​​nota mínima en les memòries de laboratori ni en les proves a resoldre durant el curs.
Nota 2: La qualificació de les proves de laboratori i de les proves realitzades durant el curs es guardaran únicament per a les dues convocatòries del curs.
 
Altres consideracions
L'estudiant / a es considerarà presentat a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) quan s'hagi presentat a l'examen final d'aquesta convocatòria.