Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar un treball en equip en què s’apliquen els coneixements adquirits en l’assignatura d’Enginyeria Tèrmica.

CG06 - Ser capaç de resoldre els problemes relacionats amb l’enginyeria tèrmica, plantejats durant l’assignatura.

CG03 - Ser capaç de redactar i defendre un treball en l’àmbit de l’enginyeria tèrmica.

CG02 - Ser capaç d’aprendre de forma autònoma temes relacionats amb l’enginyeria tèrmica.

CC01 - Ser capaç d’explicar, relacionar i diferenciar els tres mecanismes bàsics de transmissió de calor.

CC01 - Ser capaç d’aplicar els diferents paràmetres i mètodes de resolució de problemes en radiació.

CC01 - Ser capaç d’aplicar de forma pràctica mètodes d’aïllament tèrmic i potenciació de l’intercanvi tèrmic mitjançant l’addició de superfícies esteses.

CC01 - Ser capaç de representar en un diagrama termodinàmic els diferents cicles reversibles, així com els cicles de potència i compressió de vapor ideals.

CC01 - Ser capaç de relacionar, classificar i aplicar els fonaments de la termodinàmica a sistemes oberts.

CC01 - Ser capaç de comprendre el significat dels principals paràmetres tèrmics associats a la conducció i saber aplicar-los per a l’obtenció del camp de temperatures en geometries simples i compostes.

CC01 - Ser capaç de comprendre el mecanisme de transmissió de calor per convecció, de les expressions que descriuen el fenomen segons la configuració utilitzada i les característiques del fluid i dels nombres adimensionals utilitzats en convecció.