SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua.Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus de prova és necessari almenys un 4 sobre 10 en l'examen escrit.  

Els treballs d'avaluació contínua han de ser lliurats en la data indicada. No fer-ho així suposa que no s'avaluen.

Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria.La puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua es manté únicament fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic. En la convocatòria extraordinària de finatlizació d'estudis s'efectuaran dos exàmens: un corresponent a l'avaluació contínua (25%) i l'altre, a l'examen final de l'assignatura (75%). Els criteris de mitjana seran els mateixos que en les convocatòries ordinàries.

 b) Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria, és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16