Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4. La mitat de la dita puntuació la fixarà el  col·legi d'advocats a través d'un cas pràctic i l'altra mitat la UJI mitjansan un examen tipus test.

 C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero.

D) La prova d'avulació contínua consistirà en una prova pràctica realitzada pels professionals del col·legi d'advocats que computarà un 30% de la nota i consistirà en dos proves pràctiques avaluables i un altre 30% corresponent al professorat de la UJI.

E) En la 2ª convocatòria l'estudiantat podrà recuperar, com a màxim, 3 punts de les tasques i treballs d'avaluació contínua sempre que haguès realitzat la totalitat de les tasques i treballs durant el curs académic.