Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B9 - Que els estudiants sapien comunicar les seues conclusions i els coneiximents i raons últimes que les sustenten a persones especialitzades i no especialitzades d' una manera clara i sense ambiguetats.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagen dirigides, d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

E14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

E9 - Conéixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.

E10 -Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients, tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

RADF6 Aplicar els coneixements sobre normativa tributària en l'organització interna del despatx.

RADF5 Desenrotllar estratègies de defensa sobre matèria tributària en equips interdisciplinaris

RADF4 Identificar els problemes jurídics claus de cada situació que es presenten

RADF3 Estudiar els antecedents doctrinals i jurisprudencials existents.

RADF2 Valorar les normes jurídiques d'aplicació, tant des del punt de vista material com processal, si és el cas

RADF1 Ser capaç de resoldre problemes jurídics en aplicació del règim jurídic dels tributs que graven a Espanya les activitats econòmiques en l'àmbit mercantil, civil i laboral