Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: ANATOMIA

Tema 1. Desenvolupament  embriològic: cap i coll. Desenvolupament inicial: arcs i borses faríngies. Desenvolupament de la llengua. Desenvolupament de la glàndula tiroïdal i glàndules salivals. Desenvolupament de la cara. Desenvolupament del paladar. Malalties del desenvolupament.

Tema 2. Anatomia de la boca i òrgans annexos. Cavitat oral. Dents. Paladar. Glàndules salivessis. Llengua.

Tema 3. Anatomia de la faringe i esòfag. Deglució. Faringe. Deglució. Esòfag.

Tema 4. Quadrícula anatòmica, espais i topografia.

Tema 5. Desenvolupament del tub digestiu I . 

Tema 6. Desenvolupament del tub digestiu II. 

Tema 7. Irrigació de l'aparell digestiu i sistema porta I. 

Tema 8. Irrigació de l'aparell digestiu i sistema porta II. 

Tema 9. Vísceres celíaques I: fetge, pàncrees, melsa, estómac, i duodè. 

Tema 10. Vísceres celíaques II: fetge, pàncrees, melsa, estómac, i duodè. 

Tema 11. Vísceres abdominals: Intestí prim, intestí gruixut, recte i anus. 

Tema 12. Innervació de l'aparell digestiu.

BLOC TEMÀTIC II: HISTOLOGIA

Tema 13. Estructura de la cavitat bucal. La mucosa bucal. La llengua, papil·les, glàndules i musculatura. Innervació de la llengua. Els corpuscles o botons gustatius: transducció gustativa. Les amígdales linguals. 

Tema 14. Dents i desenvolupament dentari. Estructura de l'esmalt, dentina i ciment. Polpa i teixit de sustentació. La càries. Glàndules salivals majors i menors. Aspectes funcionals de les glàndules salivessis. Tumors de glàndules salivals.

Tema 15. Introducció a la histologia del tub digestiu– L'esòfag. Mucosa, submucosa, muscular externa, serosa i adventícia. Histologia de l'esòfag: mucosa, glàndules, musculatura i innervació. 

Tema 16. Histologia de l'estómac. Regions de l'estómac i vàlvules. Histologia funcional de la mucosa gàstrica. Les glàndules fúndiques: tipus cel·lulars i funcions. Glàndules cardials i pilòriques. Renovació de l'epiteli gàstric. Musculatura i innervació de l'estómac.

Tema 17. Histologia funcional de l'intestí prim i gruix. Estructura de l'intestí prim. Superfície absortiva de l'intestí prim. Histologia funcional de la mucosa intestinal. Renovació de l'epiteli intestinal. Anatomia microscòpica de l'intestí gruixut cec i apèndix vermiforme. Recte i conducte anal. Correlació clínica:colitis ulcerosa, adenomes i hemorroides. 

Tema 18. El sistema endocrí gastrointestinal. Cèl·lules enteroendocrines i la seua distribució.Correlació clínica: gastrinomes i fàrmacs per al control de la secreció àcida gàstrica.

Tema 19. Histologia funcional del pàncrees  exocrí. Acins i cèl·lules centroacinars. Enzims digestius pancreàtics. Conductes excretors del pàncrees  exocrins.  Innervació i control endocrí de l'activitat pancreàtica.

Tema 20. Histologia funcional del fetge i vies biliars. Les múltiples funcions del fetge. El sistema vascular portal. Organització estructural del fetge. El lobel hepàtic i la seua vascularització: clàssic, portal i  acin hepàtic. L'hepatòcit. Cèl·lules de Kupffer. Espai de Disse. Histologia de les vies biliars i vesícula biliar. 

BLOC TEMÀTIC III: FISIOLOGIA

Tema 21. Introducció. Organització funcional de l'aparell digestiu i òrgans associats. Flux sanguini gastrointestinal: circulació esplàncnica. Mecanismes reguladors del tractogastrointestinal. Potencial de membrana del tractogastrointestinal.

Tema 22. Cavitat oral, faríngia i esofàgica. Fases de la deglució. Fase cefàlica. Fase oral: glàndules salivessis, secreció, composició i regulació salivar. Fase faríngia: control nerviós de la fase faríngia. Fase esofàgica: control dels esfínters, activitat motora durant la fase esofàgica. Afeccions en les diferents fases de la deglució.

Tema 23. Estómac. Estructura i funcions. Secreció gàstrica. Composició del suc gàstric. Fase gàstrica. Regulació de la secreció gàstrica. Digestió. Motilitat gàstrica. Regulació del buidatge gàstric. Vòmit o emesi. Alteracions àcid-pèptiques.

Tema 24. Pàncrees. Irrigació pancreàtica. Funcions del pàncrees. Pàncrees exocrí. Control de la secreció iònica. Pàncrees endocrí. Efectes cel·lulars intervinguts pel receptor del glucagó.

Tema 25. Fetge. Estructura i funcions del fetge. Sistema hepàtic vascular. Secreció i emmagatzematge de la  bilis. Composició de la bilis. Síntesi d'àcids biliars. Circulació  enterohepàtica. Origen i metabolisme de la bilirubina. Regulació de la secreció hepàtica i buidatge vesicular. Funcions de les sals biliars. Formació de càlculs biliars i alteracions hepàtiques.

Tema 26. Intestí prim. Estructura, superfície d'absorció, funció. Epiteli intestinal,  vellositats i criptes. Cèl·lules entero endocrines. Contingut de la secreció intestinal. Regulació de la secreció. Digestió i regulació de la motilitat. Buidatge de l'intestí prim. Flora intestinal. 

Tema 27. Intestí gruixut. Estructura funcional. Motilitat del còlon. Funcions de l'intestí gruixut. Digestió. Secrecions de l'intestí gruixut. Reflex de la defecació. Composició de la femta. Flora intestinal. Patologies associades a l'intestí.

BLOC TEMÀTIC IV- METABOLISME I NUTRICIÓ

Tema 28. Absorció de macronutrients. Membrana plasmàtica. Mecanismes de transport a través de membranes. Comunicació intercel·lular: missatgers i receptors. La Família dels Transportadors ABC. Absorció: Hidrats de carboni, proteïnes i lípids.

Tema 29. Absorció d'aigua, electròlits, minerals i vitamines. Absorció d'aigua. L'osmolaritat dels líquids corporals. Osmosi. Pressió osmòtica. Moviments d'aigua i electròlits a través de l'enteròcit. Absorció d'electròlits i minerals. Absorció de vitamines.

Tema 30. Macronutrients. Característiques i funciones hidrats de carboni. Reserves de glúcids: glucògen. Índex glucèmic. Alteracions en la homeòstasi dels HC. La fructosa com a edulcorant. Característiques i funcions de les proteïnes i aminoàcids. Valor biològic de les proteïnes. Balanç nitrogenat. Manca o dèficit de proteïnes. Característiques i funcions dels lípids i greixos. Els principals lípids des del punt de vista nutricional. Patologies associades a l'excés de greix.

Tema 31. Vitamines. Vitamines hidrosolubles. Estructura i propietats. Metabolisme. Efectes fisiològics. Ingestes recomanades. Fonts alimentàries. Deficiències i patologies associades. Vitamines liposolubles. Estructura i propietats. Metabolisme. Efectes fisiològics. Ingestes recomanades. Fonts alimentàries. Deficiències i patologies associades. Consideracions sobre les necessitats de vitamines.

Tema 32. Minerals. Propietats. Metabolisme. Efectes fisiològics. Ingestes recomanades. Fonts alimentàries. Deficiències i patologies associades.

Tema 33. Aigua. Importància de l'aigua. Aigua corporal total. Hidratació i salut. Deshidratació. Equilibri hídric. Funcions de l'aigua en l'organisme. Equilibri àcid-base. PH intracel·lular. PH plasmàtic. Dissolucions reguladores, amortidores o tampó.

Tema 34. Nutrició. Classificació nutricional dels aliments. Roda dels aliments. Grups d'aliments. Aportació energètica dels aliments. Piràmide dels aliments. Racions. Requeriments nutricionals. Ingestes dietètiques de referència. Objectius nutricionals. Repartiment dels aliments en 24 hores. Dieta mixta i equilibrada. Etiquetatge dels aliments. Diferents tipus de dietes. Noves tendències en alimentació i nutrició. 

Tema 35. Metabolisme integrat I. Vies metabòliques. Metabolisme dels HC. Cadena de transport electrònic i fosforilació oxidativa. Metabolisme dels lípids. Transport de lípids i metabolisme de les lipoproteïnes.  Apoproteïnes. Metabolisme dels aminoàcids.

Tema 36. Metabolisme integrat II. Fermentació làctica i alcohòlica. Rendiment energètic.  Biosíntesi de glucogen. Biosíntesi d'aminoàcids. Interrelacions metabòliques. Regulació de la glicòlisi i gluconeogènesi. Funcions del glucogen hepàtic i muscular. Regulació de la ingesta d'aliments. Integració metabòlica en el procés de dejuni i dejuni perllongat. Integració metabòlica en la realimentació.

Tema 37. La nutrició en la dona. Etapa I: Gestació i Lactància. Canvis fisiològics durant la gestació. Requeriments i recomanacions nutricionals. Alimentació i hàbits saludables. Problemes habituals en l'embaràs relacionats amb la nutrició. La nutrició en la lactància. Canvis fisiològics durant la lactància. Requeriments i recomanacions nutricionals. Alimentació i hàbits saludables. Recomanacions per a millorar la lactància materna. Etapa II: Menopausa. Canvis fisiològics durant la menopausa. Requeriments i recomanacions nutricionals. Alimentació i hàbits saludables en la menopausa.

Tema 38. La nutrició en lactants i adolescència. Fisiologia del lactant. Necessitats nutricionals del lactant. Alimentació del lactant i alimentació complementària. La Nutrició en la infantesa. Alimentació a partir de l'any. La nutrició en l'adolescència. Fisiologia de l'adolescència. Factors que intervenen en la mineralització esquelètica durant el creixement. Necessitats de nutrients. Trastorns alimentaris. Nutrició en l'edat avançada. 

Tema 39. La nutrició en l'edat avançada. Canvis fisiològics en l'edat avançada. Factors que afecten a l'estat nutricional de l'ancià. Alimentació de les persones d'edat avançada. Ingestes recomanades d'energia i nutrients en l'edat avançada. Ingestes recomanades diàries de minerals i vitamines. Requeriments hídrics. Interactuació nutricional amb el procés d'envelliment. Antiaging.

Tema 40. Nutrició i esport. Substrats energètics del múscul esquelètic. Consum d'oxigen i llindar anaeròbic. La fatiga. Requeriments nutricionals en l'exercici físic. Sobrecàrrega de glucogen. Necessitats hídriques. Recomanacions dietètiques per als esportistes. Dietes d'entrenament, precompetició, competició i després de la competició. Ajudes ergogéniques i fàrmacs.

Tema 41. Nutrició i obesitat. Epidemiologia de l'obesitat. Causes del sobrepès i l'obesitat. Determinants genètics de l'obesitat. Factors ambientals que influeixen en la prevalença de l'obesitat. Classificació de l'obesitat.. Síndrome metabòlica. Objectius del tractament de l'obesitat. Tractament dietètic. Tipus de dietes. Dieta miracle per a aprimar. Exercici físic en l'obesitat. Estratègies per a la prevenció de l'obesitat: Estratègia Naos.

Tema 42. Nutrició i patologia cardiovascular.Prevalença de la malaltia cardiovascular i dels seus factors de risc. Influència de nutrients i aliments en la prevenció de la malaltia cardiovascular. Pautes dietètiques en la malaltia cardiovascular. Recomanacions sobre estils de vida en la prevenció de la malaltia cardiovascular.

PRÀCTIQUES

ANATOMIA

Pràctica 1. Anatomia: boca, faringe i esòfag.

Pràctica 2. Anatomia: abdomen. 

HISTOLOGIA

Pràctica 3 i 4 (1/2). Observació de preparacions histològiques usant microscopi virtual en aula d'informàtica. 

• Dent i teixit periodontal de fixació. Genives i llengua. 

• Diagnòstic histològic diferencial de porcions del tub digestiu: esòfag, estómac, intestí prim i gruix; cec i apèndix.

• Diagnòstic histològic de les grans glàndules digestives. Tipus cel·lulars del fetge i estructura del lobel hepàtic. I les vies biliars.

FISIOLOGIA I NUTRICIÓ

Pràctica 4 (1/2). Necessitats energètiques totals: taxa metabòlica basal, despesa energètica per activitat física i termogènesi dels aliments. 

Pràctica 5. Taules de composició dels aliments. Requeriments nutricionals i ingestes recomanades.

Pràctica 6. Valoració de l'estat nutricional: Enquestes dietètiques i antropometria.

Pràctica 7. Valoració de l'estat nutricional: Indicadors bioquímics i immunològics.

Pràctica 8. Contracció del múscul llis: registre de contracció en un model simulat d'intestí de rata.

SEMINARIS

ANATOMIA

Seminari 1. Anatomia radiològica cara (boca). 

Seminari 2. Anatomia clínic-quirúrgica de vísceres celíaques.

Seminari 3. Anatomia clínic-quirúrgica de l'intestí.

HISTOLOGIA

Seminari 4. Correlació clínica: histopatologia de malalties digestives (preparar els alumnes).

• Helicobacter, inflamació crònica i úlceres gàstriques 

• Hepatòcits, hepatotoxicitat, regeneració, fibrosis i cirrosis. Fetge i alcohol

• Malaltia de Crohn

• Celiaquia

• Pancreatitis aguda i crònica

FISIOLOGIA I NUTRICIÓ

Seminari 5. Aliments funcionals.

Seminari 6.

- Situació actual de la nutrició. 

- Dieta mediterrània: una eina per a la innovació. 

Seminari 7. Estrès oxidatiu, patologies associades i nutrició.

Seminari 8

- L'alimentació del futur: nutrigenòmica .

- Dietes aberrants .

Seminari 9. Nutrició clínica. Nutrició enteral i parenteral.

Seminari 10

- Malnutrició i trastorns associats 

- Interacció fàrmacs nutrients