Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

Avaluació teòrica: En cada curs acadèmic l'estudiant tindrà dret a disposar de dues convocatòries, una ordinària i una altra extraordinària.
Examen teòric - valor el 60% de la qualificació final. L'avaluació es realitzarà mitjançant prova escrita tipus test (examen final) que versarà sobre els continguts del programa teòric i tindrà com a objectiu avaluar l'adquisició de coneixements. La prova constarà d'un qüestionari amb 60 preguntes de la matèria teòrica amb quatre possibles respostes de les quals solament una és la correcta. Tres respostes incorrectes resten una correcta. Les preguntes sense respondre no resten. 

Avaluació de pràctiques i seminaris

- Observació i execució de traballs corresponents a seminaris i práctiques - valor 25% de la nota final -  corresponent a la realització d'un examen pràctic de la part d'Anatomia i Histologia (constara de la identificació de mostres anatòmiques i preparacions histològiques respectivament) i la valoració de les memòries de pràctiques de Fisiologia i Nutrició.

- Resolució - valor el 15% de la nota final - corresponent a les tasques realitzades durant les pàctiques i seminaris.

Criteris per a superar l'assignatura:

Teoria – 3 punt sobre 6

Pàctiques i seminaris – 2 punt sobre 4

Ès necessari haver superat la teoria per a poder contabilitzar les pràctiques i els seminaris.

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit teòric i pràctic.

Normes respecte a les pràctiques i seminari.

Les pràctiques i els seminaris es consideren activitats no recuperables.

L'assistència és obligatòria, tant a pràctiques com a seminaris (80%).

L'assistència a pràctiques es controlarà passant llesta, i mitjançant una fulla de signatures que es lliurarà a l'estudiant.

Si per motius de força major, s'arriba tard o no es pot assistir a alguna de les pràctiques, es presentarà justificant i se sol·licitarà al responsable de grup l'autorització per a fer algun canvi.