Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

BLOC TEMÀTIC I: CONCEPTES BÀSICS I GENERALITATS

T1. Introducció a l'estructura del sistema nerviós central i a la NeuroImatge. Organització general, sistema central i sistema perifèric. Regions i sistemes delSNC.

T2. Histologia teixit nerviós. Neurones, estructura, classificació. Axons, transport  axònic. Concepte i classificació de sinapsi.  Micròglia i astroglia. Fibresmielíniques i  amielíniques. Esclerosi múltiple. Tumors de la  neuròglia.

T3. Base química de la comunicació neuronal.  Neurotransmissors:  Catecolamines. Acetilcolina.  Indolamines. Aminoàcids. Pèptids. Altres   neurotransmissors

T4. Desenvolupament del Sistema Nerviós. Origen i delimitació del tub  neural. Proliferació, emigració, determinació i maduració.

T5.  Endocrani, base i forats.  Meninges. Cisternes  subaracnoïdals. Clínica: Meningiomes, hemorràgies  meníngies.  Meningits

T6. Ventricles, plexes  coroides i líquid cefaloraquidi.

T7. Sistema  Cerebrovascular. Sistema  caròtide interna. Sistema  vertebrobasilar. Polígon de Willis.  Angiografies.  Ictus. Venes i sins  venosos de l'encèfal. Irrigació i drenatge de la medul·la espinal.


BLOC TEMÀTIC II: ANATOMIA REGIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

Medul·la espinal.

T8. Introducció i desenvolupament de la medul·la espinal. Estructura de la medul·la: característiques,  meninges, substància blanca i substància grisa. Nivells de la medul·la: cervical, toràcic, lumbar i sacra. Imatges clíniques de la medul·la.

T9. Nervis  raquídis, components motors i components sensitius. Reflexos medul·lars. Fascicles ascendents i descendents de la medul·la. Lesió de la medul·la espinal.

Tronc d'encèfal i cerebel

T10. Introducció tronc de l'encèfal. Organització topogràfica: mesencèfal, pont, bulb. Espais  ventriculars. Vascularització. Nuclis dels parells cranials. Clínica: Hemorràgia  pontina. Síndrome de  Weber. Tumors de la protuberància.

T11. Anatomia  seccional del tronc. Nuclis (oliva inferior, nucli roig, nucli de  Deiters, nuclis del pont). Formació Reticular: Vies  Noradrenèrgiques, Vies  Serotoninèrgiques, Vies  Dopaminèrgiques. Vies  Colinèrgiques (Meyner)

T12. Cerebel: Organització topogràfica i funcional.  Vestibulocerebel.  Espinocerebel.  Cerebrocerebel. Escorça i nuclis cerebel·losos. Peduncles cerebel·losos.  Vascularització. Símptomes i signes de la malaltia cerebel·losa:  hipotonia, atàxia i  disàrtria

T13. Parells cranials I. Origen aparent i real dels nervis (parells) cranials  tronc encefàlics. Nuclis aferents,  eferents

T14. Parells cranials II. Trajectòria i sinopsi de les funcions.

Diencèfal.

T15. Diencèfal. Organització. Desenvolupament. Tàlem; nuclis  talàmics. Irrigació.

T16. Hipotàlem. Divisions. Hipòfisi. Epitàlem.  Subtàlem. Irrigació.

Telencèfal

T17. Introducció. Lòbuls, irrigació de l'escorça. Substància blanca. Connexions del  telencèfal.

T18. Substància Grisa. Àrees de  Broadman: Escorça sensitiva, motora. Escorces associatives  parieto-*temporo-occipitals Nuclis (ganglis) basals. Principals connexions. Hipocamp, amígdala. Lesions del lòbul temporal. Irrigació.


BLOC TEMÀTIC III:  NEUROCIÈNCIA DELS SISTEMES.

1.- Sistemes SENSITIUS.

Somatosensorial

T19. Discriminació tàctil (epicrítica) i  sensibilitat postural conscient. Introducció. Sistema de la columna posterior-lemnisc medial. Sistema sensitiu del  trigemin.  Mecanoreceptors cutanis. Tipus de fibres. Escorça  somatosensorial

T20. Sensibilitat postural inconscient: vies  espinocerebel·loses. Fascicles  espinocerebel·losos i  cuneocerebel·lós. Receptors de   Golgi. Connexions  trigemincerebeloses

T21. Discriminació tàctil. Unitat sensorial. Potencial generador. Receptors i estímuls sensorials. Classificació i propietats de les fibres   aferents primàries. Adaptació  fàsica i tònica. Codificació i discriminació de la informació sensorial

T22. Esquema corporal i posició corporal. Estacions   sinàptiques de les vies sensorials. Integració central de la  somatoestèsia.

T23. Sensibilitat  protopàtica. Tacte, sensibilitat tèrmica. Sistema   Anterolateral (SAL): vies  espinotalàmiques,  espinorreticulars,   espinomesencefàliques,  espinobulbars,  espinohipotalàmiques. Irrigació.

T24. Sensibilitat  protopàtica: Tacte, sensibilitat tèrmica. Organització de les vies  somatosensorials .

T25. Sensibilitat dolorosa. Significació funcional i característiques de la sensació dolorosa. Processament espinal,  talàmic i  cortical de la informació  nociceptiva. Mecanisme d'analgèsia

Vies sensitives viscerals.

T26. Vies sensitives viscerals. Receptors. Vies simpàtiques i  parasimpàtiques. Dolor referit

Sistema Visual

T27. Anatomia del sistema visual. Òrbita. Músculs  oculomotors. Aparell  lacrimal. Celles. Parpelles. Conjuntiva.  Vascularització. Anatomia de l'ull. Mecanisme nerviós de l'acomodació.

T28. Projeccions  retinianes (via  retinogeniculocalcarina). Nucli  geniculat. Radiacions òptiques. Escorça visual primària..

T29. Mecanisme de formació d'imatges I. Fotoquímica de la visió. Organització estructural i funcional de la retina.

T30. Mecanisme de formació d'imatges II. Fotoquímica de la visió. Fisiologia de les cèl·lules  retinianes i camps visuals.

Sistema Auditiu i Vestibular

T31. Oïda externa. Conducte auditiu extern. Membrana del timpà. Oïda mitjana. Caixa del timpà.  Innervació i irrigació de l'oïda mitjana. Oïda interna. Laberint ossi. Laberint  membranós. Nervi  estatoacústic. Irrigació de l'oïda interna

T32. Sistema auditiu. Relació entre propietats físiques del so i sensació sonora. Vies auditives. Processament auditiu central. Reflexos.

T33. Sistema vestibular.  Transducció vestibular. Vies vestibulars:  vestibuloespinal,  espinotalàmica,  talamocortical.

Sistema Olfacte i gust

T34. Receptors olfactoris: Localització i vies olfactòries centrals. Projeccions de l'escorça olfactòria. Receptors  gustatius, localització i tipus. Vies  gustatives perifèriques i centrals.

T35. Sentits químics. Concepte i classificació dels quimioreceptors. Fisiologia de les sensacions  gustativa i olfactòria.Interocepció química

2.- Sistemes MOTORS

T36.  Motoneurona superior I. Centres motors de l'escorça cerebral. Escorça  prefrontal i àrees motores.

T37.  Motoneurona superior II. Control  cortical del moviment. Sistema  Corticoespinal,  corticobulbar. Lesions. Altres sistemes  eferents:  corticorrúbricoespinal. Tracte vestíbul espinal.

T38. Organització funcional dels sistemes motors.  Motoneurona inferior I. Unitat motora: organització i regulació. Propietats generals d'organització de la medul·la espinal. Receptors musculars i   tendinosos. To muscular. Reflexos espinals. Influències   intraespinals i   supraespinals sobre l'activitat reflecteix.

T39.  Motoneurona inferior II. Morfologia funcional del tronc cerebral. Funcions motores del tronc cerebral. Regulació del to muscular. Integració de reflexos posturals en el tronc cerebral.

T40. Ganglis basals. Components. Vies Directes i indirectes. Circuits paral·lels. Etiologia de les malalties relacionades: Malaltia de   Parkinson, de  Huntington.  Hemibal·lisme

T41. Morfologia funcional del cerebel. Participació del cerebel en la regulació de les funcions motores

T42. Sistemes motors visuals. Estructures perifèriques (musculatura) i centrals (nervis cranials). Moviments voluntaris i reflexos.

T43. Vies motores viscerals. Organització general del sistema autònom. Simpàtic i  parasimpàtic.  Entèric.


3.- Sistemes  hipotalàmic i  Límbic

T44. Hipotàlem. Nuclis fibres  aferents i eferents. Sistema  portahipofisiàri. Òrgans  circunventriculars. Regulació de la Hipòfisi. Trastorns  hipotalàmics: Diabetis insípida..

T45. Reflexos  hipotalàmics:  termoregulació, control de fam, resposta estrès.

T46. Sistema  límbic. Escorces  límbiques. Hipocamp. Complex  amigdalí. Regió  septal. Nucli  accumbens. Irrigació.

T47. Sistema  límbic i les emocions. Sistema  límbic i la funció cognitiva.BLOC TEMÀTIC V: INTEGRACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

T48. Activitat cerebral i estats de consciència.  Electroencefalograma. Ritmes  circadiaris. Cicle son-vigília. Fases del somni humà. Mecanismes centrals i   neurotransmissors implicats. Estats alterats de consciència.

T49. Funcions nervioses superiors I. Reconeixement i connectivitat neuronal. Aprenentatge i memòria. Integració  cortical  multisensorial.

T50. Funcions nervioses superiors II. Especialització hemisfèrica. Consciència i llenguatge. Limitacions i perspectives en el coneixement del cervell humà. Relació ment-cervell