Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura es valora amb 4 punts (40% de la nota final de l'assignatura) i s'avaluarà a través d'un examen escrit, les característiques bàsiques es comentaran a classe. Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 2 punts.
 
La part pràctica de l'assignatura (Seminaris i Problemes) es valora amb 6 punts (60% de la nota final de l'assignatura). Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 3 punts.
 
 
 
Avaluació desglossada:
 
 
Teoria (40% de la nota final):
 • Examen escrit [test, desenvolupament i/o problemes] (40% de la nota final): es realitzarà una prova escrita (tipus test, desenvolupament o problemes) per comprovar el nivell de coneixements assolit per l'alumnat.
 
 
 
Seminaris (45% de la nota final):
 • Presentació oral i/o pòster (10% de la nota final): realització d'una presentació oral i / o elaboració i defensa d'un pòster relacionat amb els continguts treballats al llarg dels seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Resolució de casos (10% de la nota final): assistència, participació activa i lliurament de casos pràctics i altres activitats realitzades en grups petits durant els seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable
 • Resolució d'exercicis i problemes (5% de la nota final): es realitzarà una o diverses activitats o proves escrites on l'alumnat hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats a classe. La prova es realitzarà al finalitzar les classes de problemes. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Elaboració de treballs acadèmics (10% de la nota final): realització individual de treballs sobre casos pràctics en el seminari on es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Examen escrit [test, desenvolupament i/o problemes] (10% de la nota final): realització d'una prova escrita (test, desenvolupament o resolució de casos) on es posi a prova la capacitat de l'alumnat per afrontar casos pràctics relacionats amb l'ètica en la pràctica assistencial. Es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta. La prova es realitzarà en finalitzar els seminaris.
 
 
Problemes (15% de la nota final):
 • Resolució d'exercicis i problemes (5% de la nota final): realització d'una o diverses activitats o proves escrites on l'alumnat hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats a classe. La prova es realitzarà al finalitzar les classes de problemes. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Elaboració de treballs acadèmics (10% de la nota final): elaboració individual d'un o diversos treballs sobre casos pràctics relacionats amb la resolució d'exercicis i problemes relacionats amb la bioètica assistencial Es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta.
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓ D'EXERCICIS PRÀCTICS (PRESENTACIONS, TREBALLS ACADÈMICS I RESOLUCIÓ DE CASOS, EXERCICIS I PROBLEMES)
 
Cal tenir molt present que les pràctiques són d'avaluació contínua i, per tant, exigeixen l'assistència de la sessió completa (dues hores) a l'aula. Només hi ha la possibilitat de recuperar un total de 2 proves pràctiques quan, assistint habitualment a classe, no s'hagués pogut realitzar algun dia per un motiu justificat. Les úniques causes de justificació són:
 
 • Malaltia
 • Qüestiones laborals puntuals
 • Circumstàncies familiars d'importància
 
En els tres casos s'ha d'informar dins d'un termini raonable al professor / a i aportar el preceptiu justificant mèdic, "laboral" o d'un altre tipus que acredite l'absència.
 • La recuperació de les proves es farà al final del semestre.
 • En cas de complir amb els criteris de no assistència justificada d'una sessió, l'avaluació consistirà en una prova sobre un article escollit pel professor/a.
 • En cas de complir amb els criteris no assistència justificada de dues sessions, l'avaluació consistirà en una prova sobre dos articles diferents triats pel professor/a.
 • En cap cas es podrà recuperar més de dues sessions.