Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

En la part teòrica de l'assignatura. La metodologia didàctica està fonamentalment basada en classes magistrals impartides pel professor responsable. El professor posarà a disposició de l’alumnat el contingut de les classes teòriques en format electrònic a l'Aula Virtual. Per al suport i consulta de dubtes, els alumnes poden triar per fer les consultes públicament a l'Aula Virtual en un fòrum de tutories virtuals habilitat per a tal efecte o de forma presencial en forma de tutories personalitzades. En aquestes reunions, els alumnes plantejaran els seus dubtes sobre continguts del temari al professor. Al final del període docent, s'avaluarà el grau d'assimilació dels continguts de teoria mitjançant una única prova escrita.

A més a més, una part de l’avaluació de la part teòrica consisteix en l’elaboració y presentació de seminaris d'ampliació de temes que s’han impartit durant les classes. Els treballs s’han d’elaborar en grups de quatre persones i s’han de presentar en format Powerpoint davant la resta de la classe en forma de seminaris d’una durada entre 20 i 30 minuts. En el procés d'elaboració dels seminaris, el professor guiarà als alumnes mitjançant la realització de tutories presencials en l'aula docent. Aquestes tutories tenen caràcter obligatori. En cada sessió, cada representant ha de presentar un exercici consistent en l’elaboració de cadascuna de les parts del seminari: Introducció/rellevància-Mecanismes-Investigacions recents-Implicacions clíniques. El que s’avalua en cada part és el procés que l’alumne ha seguit per a completar cada part: cerca en bases de dades, maneig de la informació i estructuració de l’apartat.

En acabar les sessions de tutories, cada grup de seminaris té assignat un dia i una hora i han de presentar com a document escrit una presentació en format Powepoint, tal i com s’ha esmentat abans. El dia i hora acordats, els alumnes presentaran el seminari, per a la qual cosa tenen un màxim de 20 minuts (5 minuts per cada membre del grup). L’avaluació dels seminaris es durà a terme seguint una rúbrica on es consideren els següents items:

Integració: cada part presentada pels alumnes d’un grup ha de tindre una coherència dins del context de la presentació (format de les diapositives, posició del subtema, extensió). [1-5]

Ajust de temps: cada membre del grup ha d’intervindre un temps equivalent. [1-5]

Fluïdesa: l’alumne que presenta ha de ser capaç de transmetre la informació de forma clara, organitzada i sense interrupcions. [1-5]

Coneixement del tema: l’alumne que presenta ha de demostrar que realment sap del que parla i no està simplement repetint el que ha estudiat abans. [1-5]

En les sessions pràctiques, l'alumnat haurà de realitzar les tasques pròpies que corresponguen a cada sessió i que s'especificaran de forma prèvia a través de l'Aula Virtual. Per a l'avaluació de les pràctiques, els alumnes hauran d'omplir un qüestionari específic sobre les activitats i continguts tractats en cada pràctica.