Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Part teòrica: consta de classes magistrals i s'avaluarà mitjançant la realització d'un únic examen escrit que equival al 50% (5/10) de la nota final. L'examen consta de preguntes tipus test.
 
Es lliuraran al professor una sèrie de treballs escrits: els documents de seguiment especificats pel professor i els arxius Powerpoint de suport per a l'exposició del seminari. Aquests treballs constitueixen un 10% (1/10) de la nota final.
 
En les pràctiques de laboratori, després del desenvolupament de cada sessió pràctica, l'alumnat omplirà un qüestionari que haurà de lliurar al professor. Aquesta part constitueix un 10% (1/10) de la nota final.
 
L'observació i execució de tasques com ara l'aplicació de bones pràctiques de laboratori, seguiment acurat dels protocols i ús de l'instrumental adequat així com la presentació pública dels seminaris, contribueix amb un 30% (3/10) de la nota final.
 
En tots els casos, el 5 és el mínim per obtenir l'aprovat en totes les proves escrites. Cal completar almenys el 50% de l'avaluació contínua (incloent assistència i realització de pràctiques), per contra la presentació de seminaris és obligatòria, en cas contrari l'alumne es considerarà com a no presentat.
 
Les activitats seminaris i pràctiques de laboratori tenen caràcter obligatori i no són recuperables en segona convocatòria.
 
La recuperació de l'examen escrit es durà a terme en les dates assenyalades a aquest efecte mitjançant la realització d'una nova prova escrita de similars característiques.