Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l’assignatura es planteja en tot moment des de l’aplicació pràctica de les diferents unitats didàctiques, motiu pel qual els continguts teòrics es complementaran amb la realització de pràctiques que el professorat anirà avaluant. Igualment, la metodologia didàctica de l’assignatura introduirà elements basats en la gamificació amb l’objectiu d'estimular la motivació de l’alumnat, promoure una competitivitat sana i guiar-los en els processos d’aprenentatge i avaluació continuada. Des d’esta perspectiva, la metodologia docent es basarà en la combinació de les següents tipus d’ensenyaments:

 

8.1. Ensenyaments teòrics. Classes magistrals participatives

Les classes teòriques s’impartiran amb una metodologia presencial de classes magistrals participatives, a les quals es farà possible i s’estimularà al màxim la interacció i participació de l’alumnat. Les classes contaran amb el suport de mitjans audiovisuals. A més de les explicacions teòriques dels continguts i conceptes fonamentals de l’assignatura, es realitzaran activitats de caire pràctic que permeten desenvolupar les competències de l’assignatura, com ara activitats d’aprenentatge basat en problemes, anàlisi i resolució de casos pràctics, o la lectura i anàlisi crítica de textos per a exposar i debatre en classe. També es plantejarà el conjunt de treballs de s’hauran de resoldre de manera autònoma i que formen part de l’avaluació de l’assignatura. Al mateix temps, es promourà l’aprenentatge autònom de l’alumnat per mig de la lectura de bibliografia complementaria per a aprofundir en els coneixements assolits a classe, la utilització de TIC recomanades per a desenvolupar xicotets projectes d’investigació i l’accés als recursos didàctics disponibles a l’aula virtual de l’assignatura. Esta activitat suposa 26 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

 

8.2. Ensenyaments pràctics. Laboratori

Les sessions de laboratori es realitzaran als laboratoris docents i inclouen aspectes relacionats amb l’aprenentatge i us de les TIC necessàries per a la realització de les tasques pràctiques. Les activitats desenvolupades en estes sessions seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran de manera individual, en parelles o en xicotets grups. El desenvolupament d’estes classes anirà lligat a les sessions teòriques i el professorat dirigirà i tutoritzarà les activitats. Esta activitat suposa 30 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

 

8.3. Mètode d’avaluació

L’avaluació es basarà en una avaluació continua de l’aprenentatge i consistirà en el lliurament, revisió i qualificació de les proves següents: treballs acadèmics corresponents a les tasques pràctiques i al taller de localització, i l’examen final (elaboració, presentació i defensa oral d’un projecte final de localització). El procés d’avaluació continua tindrà en compte l’assoliment de les fites de l’alumnat al llarg del curs i es recolzarà en les tutories presencials i virtuals, tant individuals com en grup. De la mateixa manera es farà ús de les hores de tutories per tal de complementar el seguiment de l’alumnat per a la realització i resolució de casos pràctics, de treballs autònoms i del projecte de localització. Als apartats 10.1 i 10.2 es detalla el pes de cada prova respecte a l’assignatura i es fa un desglossament dels criteris globals d’avaluació.

 

8.4. Treball personal

El treball personal servirà per tal que l’alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions de laboratori, realitze activitats pràctiques, assistisca a tutories individuals i grupals i desenvolupe el projecte de localització. Esta activitat suposa 90 hores presencials del total de 150 hores de l’assignatura.