Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció.
2. Descripció de les mostres: Estadística Descriptiva.
    2.1 Representacions gràfiques
    2.2 Mesures de tendència central
    2.3 Mesures de dispersió
    2.4. Mesures de posició no central: quantils i percentils
 
3. Descripció de les poblacions: Distribucions de Probabilitat. 
     3.1. Introducció a la probabilitat
     3.2. Probabilitat condicionada. Teorema de Bayes.
     3.3. Distribució Binomial
     3.4. Distribució de Poisson
     3.5. Distribució Normal
     3.6. Altres distribucions de probabilitat contínues: distribució t de Student i Distribución xi-
quadrat.
 
4. Intervals de confiança per a mitjanes i proporcions.
    4.1. Introducció a la Inferència Estadística.
    4.2. Estimació puntual i estimació per intervals de confiança.
    4.3. Intervals de confiança pera una mitjana i per a una proporció. 
    4.4. Determinació del tamany de la mostra.
 
5. Concepte general de test d'hipòtesis. Tests amb una mostra.
    5.1. Introducció als contrasts d'hipòtesis.
    5.2. Contrasts paramètrics sobre una mostra. Contrasts de mitjanes i proporcions.
 
6. Tests d'homogeneitat amb dues mostres (mètodes paramètrics i no paramètrics).
      6.1. Comparació de dues mitjanes.
             6.1.1. Contrasts paramètrics: test t-Student per a mostres dependents i independents.
             6.1.2. Contrasts no paramètrics: test U de Mann de Whitney i test de Wilcoxon.
       6.2. Comparació de dues proporcions: mostres independents i emparellades.
 
7.  Taules 2x2: anàlisi, mesures d'associació i avaluació d'un mètode de diagnòstic.
 7.1. Test Xi-quadrat d'homogeneitat.
 7.2. Test Xi-quadrat d'independència
 7.3. Mesures d'associació en taules 2x2
 7.4. Avaluación d'un mètode de diagnòstic: sensibilitat, especificitat, valors predictius i
corbes ROC.
              
8. Regressió i correlació.
        8.1. Coeficient de correlació de Pearson
        8.2. Coeficient de correlació no paramètric de Spearman
        8.3. Model de regressió lineal simple
               8.3.1. Ajust per mínims quadrats. 
               8.3.2. Mesures de bondat d'ajust: Coeficient de determinació
               8.3.3 Anàlisi de residus.
      8.4.  Introducció al model de regressió lineal múltiple. 
      8.5.  Introducció a la regressió logística.