Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final de la convocatòria corresponent, a més d'una nota global superior a 5.
 
L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat o no presentada" en la convocatòria.
 
A continuació es presenten les proves de cada convocatòria i el seu caràcter recuperable de cara a la segona convocatòria o a la convocatòria extraordinària. Per a sumar la nota de les proves d'avaluació contínua és obligatori realitzar-les en el present curs acadèmic, no es guarda la nota d'anys anteriors. Només es guarda la nota de l'avaluació contínua per a la convocatòria extraordinària final de carrera.
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua
 
· Pràctiques de laboratori. Proves parcialment recuperables
 
· Projecte. Prova parcialment recuperable
 
Examen final
 
· Examen final. Prova recuperable
 
La nota global en la primera convocatòria la donen els següents pesos:
 
40% Pràctiques de laboratori,
30% Projecte,
30% Examen final.
 
Segona convocatòria
 
Si l'estudiant o estudianta suspèn la primera convocatòria (per no arribar a 5 punts en l'examen final de la primera convocatòria, o per no arribar a una global de 5 en la primera convocatòria) ha de realitzar l'examen final de la segona convocatòria.
 
L'avaluació global a la segona convocatòria està en funció de si l'estudiant o estudianta decideix recuperar part de la nota de l'avaluació contínua o no.
 
Si no es recupera res, la nota ve donada pels següents pesos:
 
40% Pràctiques de laboratori,
30% Projecte,
30% Examen final.
 
Si l'estudiant o estudianta decideix recuperar part de la nota de les proves d'avaluació contínua, ha de realitzar un treball addicional relatiu a la part de pràctiques i projecte de l'assignatura i entregar la documentació abans de la data de l'examen final de la segona convocatòria. En aquest cas, la nota de l'assignatura en la segona convocatòria la donarà els pesos següents:
 
30% Pràctiques de laboratori,
20% Projecte,
30% Examen final,
20% Treball específic de recuperació de l'avaluació contínua.
 
Convocatòria extraordinària
 
La convocatòria extraordinària té com a prova obligatòria l'examen final. La nota d'avaluació contínua que es té en compte és la de l'última realització de l'assignatura.
 
L'avaluació global a la convocatòria extraordinària està en funció de si l'estudiant o estudianta decideix recuperar part de la nota de l'avaluació contínua de l'última vegada que va realitzar l'assignatura, o no.
Si no es recupera res, la nota ve donada pels següents pesos:
 
40% Pràctiques (última realització),
30% Projecte (última realització),
30% Examen Final.
 
Si l'estudiantat decideix recuperar part de la nota de les proves d'avaluació contínua de l'última realització de l'assignatura, haurà de realitzar un treball addicional relatiu a la part de pràctiques i projecte de l'assignatura i entregar la documentació abans de la data de l'examen final de la convocatòria extraordinària. En aquest cas, la nota de l'assignatura en la convocatòria extraordinària la donaran els pesos següents:
 
30% Pràctiques de laboratori,
20% Projecte,
30% Examen final,
20% Treball específic de recuperació de l'avaluació contínua.
 
L'avaluació de l'assignatura preveu, entre d'altres, l'avaluació dels següents resultats d'aprenentatge ENAEE
- CC3 "Un coneixement adequat de la seua branca d'enginyeria que incloga algun coneixement a l'avantguarda del seu àmbit", amb un pes del 10% sobre el total de l'assignatura.
- AI2 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió a l'anàlisi de l'enginyeria de productes, processos i mètodes", amb un pes del 10%.
- API2 "La capacitat de combinar la teoria i la pràctica per a resoldre problemes d'enginyeria", amb un pes del 10%
- CT1 "Funcionar de manera efectiva tant individualment com en equip", amb un pes del 5%.
 
Els indicadors d'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge s'especifiquen mitjançant les rúbriques corresponents accessibles en l'Aula Virtual de l'assignatura.