Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1035 - Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria

1. Característiques generals dels sensors

1.1 Conceptes generals i terminologia

1.2 Tipus de sensors: resistius, capacitius, inductius, generadors de senyal, etc.

1.3 Configuració general entrada-eixida.

1.4 Característiques estàtiques: sensibilitat, linealitat, errors, etc.

1.5 Característiques dinàmiques: ordre de la mesura, resposta en freqüències, etc.

1.6 Soroll en els sensors. Caracterització i equivalents electrònics

2. Característiques generals de la instrumentació i el tractament del senyal

2.1 Instruments electrònics bàsics

2.1.1 L’oscil·loscopi: ús de les sondes

2.1.2 El multímetre: valoració dels errors

2.1.3 Generadors de senyals

2.2 Amplificació

2.2.1 Amplificador operacional pràctic

2.2.2 Amplificador diferencial

2.2.3 Amplificador operacional d’instrumentació

2.3 Tècniques especials: pont de Wheatstone

2.4 Efecte del soroll electrònic

2.5 Interferències electromagnètiques i aïllament

2.6 Filtratge analògic de senyal

2.6.1 Filtres de primer ordre

2.6.2 Filtres d’ordres superiors

3. Mostratge del senyal i conversió A/D

3.1 Teorema del mostratge

3.1.1 Aliàsing

3.1.2 Selecció de la freqüència del mostratge i limitacions

3.2 Circuits del mostratge i retenció

3.3 Quantificació del senyal

3.4  Codificació digital

3.5 Convertidors A/D i D/A

4. Processament digital del senyal

4.1 Disseny i implementació de filtres digitals

4.2 Sistemes d'adquisició de dades i busos d'instrumentació

4.3 Busos de camp per al control de sensors

5. Sensors de temperatura

5.1 Transductors termoelèctrics: parells termoelèctrics

5.1.1 Tipus de parells termoelèctrics i normes d’aplicació

5.1.2 Compensació de la junció

5.2 Termistors

5.2.1 Tipus de termistors i linealització de la resposta

5.2.2 Aplicacions

5.3 Detectors de temperatura resistius (RTD)

6. Sensors òptics

6.1 Fotodíodes

6.2 Fototransistors

6.3 Fotoresistències (LDR)

6.4 Transductors fotovoltaics

6.5 Tractament de senyal i aplicacions usuals

7. Sensors de posició, nivell i desplaçament

7.1 Sensors potenciomètrics

7.2 Sensors gravimètrics

7.3 Sensors tèrmics

7.4 Sensors capacitius

7.5 Transformadors diferencials (LVDT)

7.6 Sensors magnètics

8. Sensors de magnituds mecàniques

8.1 Sensors de velocitat electromagnètics

8.2 Acceleròmetres

8.3 Cables piezoelèctrics

8.4 Transductors resistius: galgues extensomètriques

8.5 Tractament de senyal i aplicacions usuals

9. Sensors de pressió

9.1 Molles, membranes i platines

9.2 Sensors capacitius

9.3 Sensors piezoelèctrics

9.4 Galgues extensomètriques

9.5 Sensors inductius

10. Sensors de variables químiques

10.1 Sensors d’humitat

10.2 Transductors electroquímics

10.3 Transductors d’estat sòlid

10.4 Transductors catalítics

10.5 Tractament del senyal i aplicacions usuals

Temari de pràctiques

1.     Senyals temporals i ús de l’oscil·loscopi

2.     Càlcul experimental de la resposta en freqüències d’un circuit ressonant

3.     L’amplificador operacional i l’amplada de banda

4.     Circuit de tractament del senyal per a un parell termoelèctric

5.     Sensor inductiu de proximitat

6.     L’amplificador d’instrumentació. L'ús amb galgues extensomètriques

7.     Construcció de filtres actius

8.     Identificació d’interferències al laboratori

9.     Termòmetre basat en un termistor i en un pseudopont

10.   Targetes d’adquisició del senyal i disseny de filtres digitals.