Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1035 - Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades durant o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals. En aquestes classes d'aula es donarà molta importància a l'anàlisi de sistemes de mesurament a  partir de models elèctrics simples. Es vol que el mètode d'aprenentatge estiga bàsicament basat en la  resolució d'exercicis i problemes acompanyat d'una introducció prèvia (lliçó magistral), poc extensa, del tema en  qüestió. La resolució d'exercicis i problemes consisteix en el plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumne busque informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

En els ensenyaments pràctics (Problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments  introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la Resolució d'exercicis i problemes plantejats, que estaran destinades a la realització de Proves escrites orientats a avaluar la capacitat de l'estudiantat per resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. En canvi es mostrarà el funcionament dels dispositius mitjançant Ensenyaments pràctics (Laboratori). Fer coincidir en el temps les classes d'aula i les de laboratori té com a intenció que l'estudiantat pugi connectar els models electrònics amb els aparells i instruments. En alguns casos la classe de laboratori serà anterior a la Resolució d'exercicis i problemes a l'aula, ja que de vegades interessa mostrar alguns aspectes d'un problema i després treballar-lo de manera formal.

Aquest enfocament permet abordar la consecució dels resultats d'aprenentatge pel que fa a (PI2 - Comprensió dels diferents mètodes i la capacitat per utilitzar-los) en abordar els estudiants problemes oberts. Així mateix, els ensenyaments pràctics (problemes i laboratori) es programen amb la finalitat de fer progressar els estudiants en la (PI1 - la capacitat d'aplicar el seu coneixements per desenvolupar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits específics), en anar introduint progressivament requisits i situacions de realització pràctica.

Les ensenyances pràctiques (Laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica per mitjà de Treball de Laboratori, utilitzant muntatges electrònics, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en estes classes es basarà en Resolució d'exercicis i problemes i inclourà l'avaluació del treball presencial i no presencial. La duració de cada una de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada per el/la profesor/a responsable de la mateixa.