Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i construccions industrials.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç d’aplicar els equacions que regixen el comportament mecànic d’un sistema estructural discretitzat en elements finits en casos concrets.

CG05 - Ser capaç d’implementar models estructurals d’elements finits i calcular la seua resposta davant d’accions externes fent ús de eines informàtiques comercials de càlcul per elements finits.

CG05 - Ser capaç d’implementar la formulació d’un problema de càlcul estructural senzill per elements finits en un entorn de programació concret.

CG03 - Ser capaç d’elaborar memòries i informes tècnics en l’àmbit de l’anàlisi d’estructures.

CG01 - Ser capaç d’aplicar mètodes de comprovació de fatiga en estructures industrials d’acer laminat sotmeses a accions dinàmiques basant-se en el marc normatiu vigent.

CG01 - Ser capaç de concebre i dimensionar els unions d’una estructura d’acer laminat industrial en un cas concret.

CEM05 - Ser capaç de valorar la resistència al foc d’elements d’acer laminat basant-se en el marc normatiu vigent.

CEM05 - Ser capaç de plantejar els equacions que regixen el comportament mecànic d’un sistema estructural discretitzat en elements finits en casos senzills.

CEM05 - Conèixer els procediments de dimensionat i comprovació d’unions en estructures d’acer laminat presents en edificació industrial segons el marc normatiu vigent.

CEM05 - Conèixer el que prescriu la normativa vigent sobre l’execució, existència de toleràncies, control de qualitat i procediments d’inspecció en estructures d’acer laminat.