Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura correspon a una obligatòria específica del Grau en Enginyeria Mecànica, amb elevat contingut teòric i de resolució de problemes. D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:
  • Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics i característiques principals dels cicles termodinàmics que abasta l'assignatura. El professor utilitzarà presentacions multimèdia recolzades de desenvolupaments en pissarra.
  • Resolució d'exercicis i problemes: Per consolidar els continguts abordats en les lliçons magistrals s'estudiaran i resoldran problemes de cicles termodinàmics en pissarra. Aquests problemes estaran disponibles abans de la sessió perquè l'alumnat pugui plantejar qualsevol qüestió sobre el cicle termodinàmic. Un cop resolts els cicles a classe, el professor es donarà suport de material multimèdia per ampliar el problema.
  • Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia en les sessions de resolució de problemes i en la resolució dels exercicis lliurables que realitzaran de forma individual els alumnes. Corresponen a problemes de certa entitat, que hauran de resoldre de forma autònoma utilitzant els coneixements adquirits en les lliçons magistrals i en les de resolució d'exercicis i problemes. Els estudiants lliuraran la resolució del problema a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.
  • Estudi de casos: En algun cicle termodinàmic en particular, es treballarà amb l'esquema i dades d'alguna instal·lació tèrmica representativa.
  • Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctiques. En les sessions que es desenvolupin a l'aula d'informàtica, els estudiants de manera autònoma programaran els cicles termodinàmics utilitzant el programari EES, estudiaran la influència dels paràmetres d'operació dels cicles plantejats en la memòria de la pràctica i redactaran un informe final que es lliurarà a través de l'Aula Virtual. En les sessions que es desenvolupin en el laboratori, els alumnes realitzaran mesures experimentals que seran utilitzades posteriorment per analitzar els cicles termodinàmics.