Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1 i nota 3)
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
Primera convocatòria
• Avaluació contínua (30%)
  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%)
  • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%).
• Examen (70%)
  • Examen final de primer semestre (15%) (veure nota 1)
  • Examen final de segon semestre (55%) (veure nota 1 i 2)
Segona convocatòria
• Avaluació contínua (30%)
  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
  • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
• Examen (70%)
  • Examen final (70%): abastarà els continguts de primer i segon semestre. (Veure nota 3)
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final de primer semestre d'un 4 sobre 10 i al final de segon semestre un 4 sobre 10. No s'exigeix ​​nota mínima en les memòries de laboratori ni en els problemes a resoldre durant el curs.
Nota 2: en l'examen final de segon semestre es podrà recuperar la nota de l'examen final de primer semestre. S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 en aquest examen per superar l'assignatura.
Nota 3: en l'examen final de segona convocatòria s'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10.
Altres consideracions
L'estudiant / a es considerarà 'presentat' a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) com s'hagi presentat a l'examen final d'aquesta convocatòria (examen final de segon semestre de primera convocatòria o examen final de segona convocatòria). Quan el / la estudiant només s'hagi presentat a l'examen final del primer semestre no es considerarà com presentat. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a 'a la convocatòria.
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder