Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitat formativa

Metodologia

Competències relacionades

ECTS

Hores

Ev.

Ob.

Rec.

Descrip.

Ensenyaments teòrics

PRESENCIAL

Lliçó magistral

CEM03

CG02

3,6

36

No

No

No

Presentació oral i en pissarra, amb el suport de material digital del temari

Ensenyaments pràctics (problemes)

PRESENCIAL

Resolució d'exercicis i problemes

CEM03, CG02, CG06

1

10

No

No

No

Resolució en pissarra de problemes aplicats relacionats amb els continguts exposats en l'ensenyament teòric

Ensenyaments pràctics (laboratori)

PRESENCIAL

Treball de laboratori

CEM03, CG02, CG05

1

10

No

No

Desenvolupament al laboratori de les pràctiques programades en el temari

Avaluació

PRESENCIAL

Resolució d'exercicis i problemes

CEM03, CG02, CG03, CG05, CG06

0,4

4

Realització d'una prova escrita en la qual l'alumnat resoldrà els problemes plantejats

Treball personal

AUTÒNOM

Resolució d'exercicis i problemes

CEM03, CG02, CG03, CG05, CG06,

-

30

No

No

Realització dels informes tècnics corresponents a les activitats d'avaluació contínua

Treball personal

AUTÒNOM

 

CEM03, CG02, CG03, CG05, CG06,

-

60

No

 

 

Estudi individual de l'alumnat per a comprendre els continguts dels ensenyaments teòrics i pràctics

Ev.: Activitat formativa avaluable.
Ob.: Activitat formativa de superació obligatòria
Rec.: Activitat formativa recuperable. 

 

Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal pel professorat, amb el suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

 

Resolució d'exercicis i problemes: Situacions en què l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix a què l'alumnat desenvolupe un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat. 

Resolució d'exercicis i problemes per l'estudiantat: Situacions en què l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.