Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

En totes les convocatòries d'avaluació d'aquesta assignatura es treballarà amb dos tipus d'activitats d'avaluació: prova final (examen) i proves d'avaluació contínua.

La prova final serà de caràcter obligatori i no recuperable, mentre que les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.

La nota final serà el resultat de la combinació de les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació ponderades amb els pesos indicats en la taula següent:

 

Activitat d’avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumnat ha de resoldre diversos problemes plantejats. Com a material de suport l'alumnat podrà utilitzar-hi calculadores, taules, material bibliogràfic i apunts de classe. La duració màxima de la prova final serà de quatre hores.

Obligatòria

Recuperable en les següents convocatòries del curs acadèmic

60

Proves d’avaluació contínua

Realització de tres informes tècnics, relacionats amb tres de les cinc pràctiques de laboratori programades en el curs. L'alumnat ha d'utilitzar-hi dades mesurades i programació d'algorismes informàtics per a realitzar els càlculs a presentar en els dits informes. (10 + 5 +10 = 25%)

Informe tècnic en què es presenta la resolució d'un problema plantejat, relacionat amb l'àmbit de l'enginyeria tèrmica. (15%)

Els informes a presentar, corresponents a aquest tipus de proves, podran realitzar-se de manera individual o en grups reduïts de tres persones com a màxim. Es donarà un termini de temps suficient perquè es desenvolupen, en hores de treball autònom de l'alumne, i seran entregats a través d'una tasca generada en l'Aula Virtual de l'assignatura.

No obligatòries

No recuperables

40

 

 

 

 

 

La nota final de l'assignatura serà la suma d'ambdues qualificacions. Per a poder sumar-se cal obtenir un mínim de 2 punts sobre 4 en l'avaluació contínua i 3 punts sobre 6 en l'examen final.

La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en què s'ha matriculat l'alumne o l'alumna (incloent-hi la convocatòria extraordinària).

Es comptabilitzarà com a presentat en la convocatòria corresponent l'alumnat quan es presente a l'examen final.