Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM03 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Saber resoldre problemes relatius a màquines i motors tèrmics

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics específics de l’àmbit de la calor i fred industrial.

CG03 - Ser capaç de redactar i defensar un treball en l’àmbit de les màquines i instal·lacions tèrmiques.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit de la calor i fred industrial.

CEM03 - Ser capaç de resoldre, analitzar i aplicar els cicles termodinàmics.

CEM03 - Saber diferenciar, explicar i analitzar les diferents màquines i motors tèrmics.

CEM03 - Saber aplicar en processos industrials les diferents màquines i motors tèrmics, diferenciant els seus avantatges i inconvenients.