Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Trevall académicament dirigit:

El TFG s’ha de realitzar sota la supervisió de un tutor o tutora acadèmic, que ha de ser docent del títol, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge.  

El tutor o tutora acadèmic és el responsable d’exposar a l’estudiantat les característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació. 

Classes pràctiques externes.
 
Consistixen en estades i pràctiques laborals acadèmicament dirigides i tutelades per professionals en actiu. Estes pràctiques tenen com a objectiu l'aprenentatge en contextos laborals.
 
Tutories.
 
Consistixen a realitzar un treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús obligatori per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge, per la qual cosa exclou la tutoria assistencial de dubtes, orientació a l'alumne, etc. Suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar l'ampliació, etc., i implica l'ús de tècniques com a ensenyança per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

L'alumnat ha d'aplicar els coneixements adquirits en les distintes assignatures, al desenrotllament d'un projecte concret, corresponent a una instal·lació de processat en l'àmbit de l'enginyeria química .

Estes metodologies permetran desenrotllar, per a la seua posterior avaluació, les competències transversals ENAEE:

  • CT2 "Utilizar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells de domini N2 i N3. Codi: CT2-EQ1044-N23.
  • CT4 "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió de riscos i entendre els seus limitaciones" en els nivells de domini N2 i N3. Codi: CT4-EQ1044-N23.
  • CT5 "Reconocer la necessitat i tindre la capacitat per a desenrotllar voluntàriament l'aprenentatge continuo" en els nivells de domini N2 i N3. Codi: CT5-EQ1044-N23.