Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Redacció i contingut de la memòria

40%

Avaluació del tutor

30%

Presentació i defensa del treball

30%

Criteris de superació

Per a optar a la presentació i defensa de TFG, és necessari haver superat totes les assignatures del pla d'estudis del Grau en Enginyeria Química, excepte el TFG i les asignatures optatives.

El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada sobre la qualificació dels TFG sotmesos a la seua consideració, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública dels treballs. 

La qualificació global ha de tenir en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria VERIFICA, la qualitat del treball presentat, el material lliurat, la claredat expositiva i la capacitat de debat i la defensa argumental que s'ha mostrat en  l'acte d'exposició pública. 
 
Es considerarà superada l'asignatuta quan la mitja ponderada supere el 5,0.
 
Es considerarà presentat quant l'estudiant faça la defensa pública del trevall davant el tribunal avaluador.
 
Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2, CT4 i CT5, s'ompliran les rúbriques que s'han desenrotllat (veure fitxes: CT2-EQ1044-N23, CT4-EQ1044-N23 i CT5-EQ1044-N23). El valor de la nota obtinguda en cadascuna de les rúbriques suposarà un 5% de la nota final de l'assignatura.